Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Αγίου Αθανασίου, Καλαμπακίου και Κυργίων.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλαμπάκι 08/06/2017
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                        Αριθ.Πρωτ. 136
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ

-Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.)
έχοντας υπόψη:


1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
2. την υπ’ αριθ. 19/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
3. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. οικ: 3948/06.02.2017 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2017
4. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης στο Δήμο Δοξάτου
5. Την 133/2017 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει
-Την πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Αγίου Αθανασίου, Καλαμπακίου και Κυργίων με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών Δημιουργικής Απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.
-Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 4 (τέσσερα άτομα) ειδικοτήτων 1 Μουσικής Παιδείας, 1 Εικαστικών, 1 Φυσικής Αγωγής και 1 Χοροδιδάσκαλος για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2017 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Μουσικής Παιδείας:
Με αντικείμενο:
1. Το παιδί να γνωριστεί με τα ουσιώδη στοιχεία της μουσικής (ρυθμό, τονικό ύψος, ηχόχρωμα) μεταφράζοντας τα σε κίνηση και έκφραση.
2. Να συμβάλει στην κατανόηση της σημασίας της μουσικής με την βοήθεια διαφόρων μουσικών οργάνων.

Εικαστικών:
Με αντικείμενο:

1. Τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο αντικείμενο της ζωγραφικής
2. Να εμβαθύνει στο χώρο της πλαστικής επιστήμης (πλαστικά στοιχεία, σύνθεση σχέδιο, χρώμα, όγκος)
3. Να συμβάλει στην εξέλιξη της εικόνας μέσα από διαφορετικά μέσα, τεχνικές, εργαλεία και υλικά
4. Να συμβάλει ώστε το παιδί να εξοικειώνεται με την τέχνη και τον πολιτισμό, να βρίσκει δικές του ιδέες για την τέχνη, να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα μέσα, να ερμηνεύει την καλλιτεχνική εμπειρία και να αντιλαμβάνεται τις καλλιτεχνικές μορφές.
Φυσικής Αγωγής:

Με αντικείμενο:

1. Παρέχει γυμναστικές, αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, ώστε να αναπτύσσονται ισόρροπα και αρμονικά οι σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των παιδιών για να ενταχθούν αρμονικά και ωφέλιμα στο κοινωνικό σύνολο ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή τους έχοντας τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
Χοροδιδάσκαλος:
Με αντικείμενο:

1. Το παιδί να γνωριστεί με τα ουσιώδη στοιχεία του χορού (ρυθμός, κλπ) μεταφράζοντας τα σε κίνηση και έκφραση.
2. Να συμβάλει στην κατανόηση της σημασίας του χορού με την βοήθεια της μουσικής.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μουσικής Παιδείας:
ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα Μουσικής ΑΕΙ, ΤΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανώτερων θεωρητικών μουσικών σπουδών, βυζαντινής μουσικής, ή ειδίκευσης οργάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος

Εικαστικών:
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών και συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο.

Φυσικής Αγωγής:

ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Χοροδιδάσκαλος:
ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

-Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο μοντέρνο χορό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα για τη σύναψη της σύμβασης έργου.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ή Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.
5. Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας.
6. Λοιπά δικαιολογητικά που λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια πρόσληψης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα – κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται με αιτιολογημένη απόφαση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Όσοι πληρούν τα γενικά τυπικά προσόντα τίθενται στην κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και του κ. Προέδρου που έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής. -Η επιλογή θα γίνει λαμβανομένων υπόψη των τυπικών προσόντων της ανακοίνωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.) Τ.Κ. 66032 Κύργια Δράμας τηλ 2521352214.

-Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

-Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/06/2017 έως και 15/06/2017.

Ο Πρόεδρος

Πασχάλης Στάντζιος

Υπόδειγμα αίτησης


Πηγή: https://www.facebook.com/profile.php?id=1000131622

Δεν υπάρχουν σχόλια: