Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Με σαράντα δύο (42) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, σήμερα το απόγευμα και ώρα 20.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                   Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 29 Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 27ης Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έκδοση ψηφίσματος για την άμεση νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση, ώστε να διασφαλιστεί το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων-παρατασιούχων και να παραμείνουν ως μόνιμο προσωπικό στους Δήμους. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί Έγκρισης Απολογισμού και Διαχείρισης Εσόδων-Εξόδων του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Κρικοπούλου Δήμου Δοξάτου οι. Έτους 2016 (Εισηγητής: Ο.Ε)

4ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού και Διαχείρισης Εσόδων-Εξόδων του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Νάννου Δήμου Δοξάτου οικ. έτους 2016(Εισηγητής: Ο.Ε.)

5ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού 2017 "Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης κληροδοτήματος Γαλάτειας Χρ. Κρικοπούλου" Δήμου Δοξάτου.(Εισηγητής: Ο.Ε.).

6ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017 "Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου¨ Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

7ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα (Εισηγητής: Οικ.Υπηρεσία).

8ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 100/2017 απόφαση της Ο.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος) .

9ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 104/2017 απόφαση της Ο.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος) .

10ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 115/2017 απόφαση της Ο.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος) .

11ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 116/2017 απόφαση της Ο.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος) .

12ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 117/2017 απόφαση της Ο.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος) .

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί Υποβολής της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017(Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία)

14ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί μερικής τροποποίησης της υπ΄ αριθμό 63/2017 απόφασης του Δ.Σ. (Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία).

15ο Θέμα: Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ.Θεοδωρίδη Ιωάννη (Εισηγητής: Λατσίνογλου Αθανάσιος )

16ο Θέμα: Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Κοσμίδη Αναστάσιου περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου του δήμου (Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία)

17ο Θέμα: Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ.Σαββίδη Σάβββα (Εισηγητής: Λατσίνογλου Αθανάσιος, Σοφρωνιάδου Μαρία )

18ο Θέμα: Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της κα.Μακρίδου Τικοζίδου (Εισηγητής: Λατσίνογλου Αθανάσιος, Σοφρωνιάδου Μαρία )

19ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης δημάρχου για προμήθεια ψυχρής ασφάλτου (Εισηγητής: Τριμελής επιτροπή παραλαβής).

20ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατεπειγουσών απευθείας αναθέσεων δημάρχου για αντιμετώπιση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην οποία είχε κηρυχτεί ο δήμος Δοξάτου (Εισηγητής: Τριμελής επιτροπή παραλαβής).

21ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής για τις παρακάτω εργασίες :

α)Καθαρισμός-διάνοιξη δρόμων εντός & εκτός οικισμών δήμου Δοξάτου ποσού 22.320,00€
β)Καθαρισμός-αποχιονισμός δρόμων οικισμού Κεφαλαρίου του δήμου Δοξάτου 446,40€
γ)Καθαρισμός-αποχιονισμός δρόμων οικισμού Αγίου Αθανασίου του δήμου Δοξάτου ποσού 1.736,00€

δ)Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων δήμου Δοξάτου ποσού 34.998,32€
ε)Καθαρισμός-αποχιονισμός δρόμων οικισμού Κυρίων του δήμου Δοξάτου ποσού 992,00€
στ) Καθαρισμός-αποχιονισμός δρόμων οικισμού Κυρίων του δήμου Δοξάτου ποσού 496,00€
ζ)Αποχιονισμός δημοτικών κτιρίων και πεζοδρομίων ποσού 7.440,00€
η)Αποχιονισμός σχολικών μονάδων ποσού 10.912,00€ (Εισηγητής: Τριμελής επιτροπή παραλαβής).

22ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης 3 στύλων και 3 ΦΣ στην Τ.Κ. Δ.Κ. Καλαμπακίου¨ (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

23ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης 1 μετρητή ΦΟΠ και 2 ΦΣ S

17 στον Υ/Σ 8 Καλαμπακίου¨(Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

24ο Θέμα: Λήψη απόφασης για μετατόπιση δικτύου στον οικισμό Τραχείας Κυργιών (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

25ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί αύξησης ισχύος από παροχή Νο2 σε παροχή Νο4 στην Τ.Κ. Κεφαλαρίου (κτίριο πολιτιστικού κέντρου)¨ (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
26ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης 1 στύλου και 1 ΦΣ S-17 στον οικισμό βαθυσπήλου Κυργίων ¨(Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).
27ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης 2 στύλων και 2 ΦΣ S-17 στην Δ.Κ. Κυργίων ¨(Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

28ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί διόρθωσης εσφαλμένης εγγραφής στο Κτηματολόγιο των υπ’ αριθμ.(5088) και (5089) αγροτεμαχίων (διανομής 1929) Κυργίων (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

29ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού και 2ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 114/2017 απόφαση της οικ. επιτροπής (Εισηγητής: Δήμαρχος).

30ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης(4η τροποποίηση προϋπ.) από το υπουργείο εσωτερικών ποσού 15.000,00€ για την δημιουργία μνημείου ολοκαυτωμάτων στο Δοξάτο (Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία).
31ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με την απόφαση της οικ. επιτροπής (Εισηγητής: Δήμαρχος).

32ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης δημάρχου για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκινητήρα υποβρύχιας αντλίας (Εισηγητής: Ο.ικ. Υπηρεσία).

33ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης αναπληρωτή δημάρχου για μίσθωση δύο απορριμματοφόρων (Εισηγητής: Οικ. Υπηρεσία).
34ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για την ¨Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του νόμου 2939/2001 και βελτίωση της μεθοδολογίας διαχείρισης -Υποστηρικτικές ενέργειες δήμου Δοξάτου¨(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

35ο Θέμα: Λήψη Απόφασης περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν.3979/2011(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

36ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την ¨Συντήρηση και επισκευή οχημάτων δήμου Δοξάτου 2017¨.(Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

37ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας 16κμ, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Δοξάτου και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

38ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί τροποποίησης εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών του ΝΠΔΔ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).

39ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).

40ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακινήσεων Δημάρχου (Εισηγητής: Δήμαρχος )

41ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης 5 στύλων και 5 ΦΣ στην Τ.Κ. Φτελιάς¨ (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία).

42ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης αποφάσεων επιβολής τελών ύδρευσης και αποχέτευσης (Εισηγητής: Υπηρεσία Περιβάλλοντος).


Δεν υπάρχουν σχόλια: