Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ατόμου (Χειριστή μηχανήματος Έργου), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον Δήμο Δοξάτου που εδρεύει στο Καλαμπάκι-Δράμας – Όλη η προκήρυξη και τα απαιτούμενα προσόντα !ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4- 1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6- 2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις  διατάξεις  του  άρθρου  ένατου  του  Ν.  4057/2012  «Πειθαρχικό  ίκαιο

∆ηµοσίων   Πολιτικών   ιοικητικών   Υπαλλήλων   και   Υπαλλήλων   Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ 54/τ Α΄/14-3-2012).
Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/14-4-2012).
Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-4-2014).
Την υπ΄αριθµ.25/10-2-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου οξάτου µε θέµα: «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους  2014».

Tο υπ΄αριθµ.2100/27-2-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίαςράκης, µε θέµα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου  ορισµένου  χρόνου  στο  ∆ήµο  οξάτου  Ν.ράµας ανταποδοτικού χαρακτήρα».


Την υπ΄αριθµ.15696/17-4-2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Αναπληρωτή Οικονοµικών, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.9351/17-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου οξάτου (ΦΕΚ 2254/τ. Β/11- 9-2013).
Την υπ΄αριθµ.10694/24-6-2014 βεβαίωση του /ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου οξάτου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
ήµου οξάτου, που εδρεύει στο Καλαµπάκι, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία,   έδρα,   ειδικότητα   και   διάρκεια    σύµβασης,    αριθµού    ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα
∆ιάρκεια σύµβασης
Αριθµός ατόµων


100


∆ήµος οξάτου


Καλαµπάκι Ν. ράµας
Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (ανυψωτικό
µηχάνηµα)


8


1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούµενα υπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
100
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια µηχανοδηγούειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων  Γ΄  και    Τάξης  ΄,  σύµφωνα  µε  το  Π..  31/90  ή  άδεια  χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ Ειδικότητας 2 του Π.. 113/2012 για τα Μ.Ε.
2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης µε αριθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 (*).
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούµενα υπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση των  αδειών υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω άδειες µηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
φόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγούειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων  Γ΄  και    Τάξης  ΄,  σύµφωνα  µε  το  Π..  31/90  ή  άδεια  χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ Ειδικότητας 2 του Π.. 113/2012 για τα Μ.Ε.
2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης µε αριθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 (*).
β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση των αδειών υπηρεσίας, ότι οι ανωτέρω άδειες  µηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκαν βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας.
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
φόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγούειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων  Γ΄  και    Τάξης  ΄,  σύµφωνα  µε  το  Π..  31/90  ή  άδεια  χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ Ειδικότητας 2 του Π.. 113/2012 για τα Μ.Ε.
2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης µε αριθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον  τριών  (3)  ετών,     µετά  την  απόκτηση  των  παραπάνω  αδειών
µηχανοδηγούειριστή (*).
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
φόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Άδεια µηχανοδηγούειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Οµάδας Μηχανηµάτων  Γ΄  και    Τάξης  ΄,  σύµφωνα  µε  το  Π..  31/90  ή  άδεια  χειριστή
µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) Οµάδας Β΄ Ειδικότητας 2 του Π.. 113/2012 για τα Μ.Ε.


ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)


Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούµενα υπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης µε αριθ.οικ.1032/166.Φ.Γ. 9.6.4. (Η)/5-3-2013 (*).
β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον   έξι   (6)   µηνών,      µετά   την   απόκτηση   των   παραπάνω   αδειών
µηχανοδηγούειριστή (*).
γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική.

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ.113/2012,
εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ηµεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία.
Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειµένου να προσµετρηθεί το βαθµολογούµενο κριτήριο της εµπειρίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ   ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες Μηχανοδηγών Χειριστών Μηχανηµάτων Εκτέλεσης Τεχνικών ΄Εργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-1-1976).

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».Οι υποψήφιοι της ως άνω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΝ

Η  σειρά  κατάταξης  µεταξύ  των  υποψηφίων  καθορίζεται  µε  βάση  τα  ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 µονάδες για 4 µήνες ανεργίας και 75 µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των 4 µηνών, µε ανώτατο όριο τους 12 µήνες)
µήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 και
µονάδες
0
0
0
200
275
350
425
500
575
650
725
800

ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε
τέκνο)
αριθµός τέκνων           3*        4          5          6          7          8          9          10        11        12        ….


µονάδες           150      200      250      300      350      400      450      500      550      600      ….
*αφορά µόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας µε τρία (3) τέκνα

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 µονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 µονάδες για το τρίτο)
αριθµός
τέκνων 1          2          3
µονάδες           30        60        110
ή 6. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 µονάδες για κάθε
τέκνο)
αριθµός τέκνων
1
2
3
4
5
….
µονάδες
50
100
150
200
250
….

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (για ΠΕ και ΤΕ οι µονάδες του βασικού τίτλου µε 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται µε το 40, ενώ για Ε µε το 20)
κατηγορίες
κατηγορία
Ε
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
µονάδες
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

 
ΠΕ & ΤΕ         5                  5,5               6                  6,5               7                  7,5               8                      8,5               9                  9,5      


ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και έως 60 µήνες)
µήνες
εµπειρίας         1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14                    57        58        59


60 και άνω


µονάδες           7          14        21        2
8


3          42        49        56        63        70        77        84        91        98                39
5          9


40        41
6          3


420ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για τη θέση µε κωδικό 100 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των δήµων του Νοµού ράµας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ς βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση
µε  σχέση  εργασίας  ή  σύµβαση  έργου  στο  δηµόσιο  ή  ιδιωτικό  τοµέα  ή  άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης.
Κ∆ΙΚΟΣ
ΘΕΣΕΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

100
Η   εµπειρία   λαµβάνεται   υπόψη   µετά   την   απόκτηση   της
ζητούµενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας µηχανοδηγού
χειριστή µηχανήµατος έργου. (Για τις άδειες που εκδόθηκαν βάσει του Π.. 113/2012 και της απόφασης µε αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4.(Η)/5.3.2013 βλ. σχετική επισήµανση στα προσόντα).
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου


Χρόνου ΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΝ ΠΡΟΣΟΝΤΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν     όλα  τα     απαιτούµενα  από  την  παρούσα  ανακοίνωση  και  το
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου ΟΧ)»
δικαιολογητικά, όπως ορίζεται κατωτέρω:


Μετά την έκδοση του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26.03.2014/τ.Α’) «ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και  Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ιατάξεων του π 318/1992 161) και λοιπές ρυθµίσεις και ειδικότερα του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» αυτού, επέρχονται αλλαγές στο οικείο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΣΕΝ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ),
λόγω κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης δηµοσίων και ιδιωτικών εγγράφων της ηµεδαπής και αλλοδαπής.


ς εκ τούτου, και µέχρι ενσωµατώσεως των σχετικών αλλαγών στο ανωτέρω Παράρτηµα ισχύουν ως προς την ενότητα «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» τα παρακάτω:


ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΝ

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άµισθο ερµηνέα διορισµένο βάσει του ν.148/26-12-1913/1-2-1914. Ειδικώς όµως µετά τον νέο «Κώδικα ικηγόρων» ρθρο 36,ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), από την 27.09.2013, η µετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο γίνεται δεκτή, εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ηµεδαπής

α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π τίτλοι σπουδών άδειες πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.


β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (π απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρµόδιας ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, ιατρική γνωµάτευση που φέρει θεώρηση από αρµόδιο ελεγκτή ιατρό).

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου ΟΧ)».

ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναµόρφωση του ανωτέρω Παραρτήµατος µε σήµανση έκδοσης «27-9-2013» επισηµαίνονται, µεταξύ άλλων, τροποποιήσεις σχετικές µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας ια ανέργους που παρακολουθούν προγράµµατα του ΟΑΕ∆, κ.λ.π.), της πολυτεκνικής και µονογονεικής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου µέλους της ίδιας οικογένειας), της µονογονεικής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της µερικής απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα µερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων    εργασίας    Ορισµένου    Χρόνου    (ΣΟΧ)»   µε    σήµανση    έκδοσης
«27/09/2013» να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κανάρη & Νεροφράκτη γωνία 66031 Καλαµπάκι ράµας, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού και ιοικητικής Μέριµνας υπόψιν κκαρµπούνη Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 2521352107). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας


µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία
µας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων  ∆ιαγωνισµών Φορέων  Εποχικού ΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων     ∆ιαγωνισµών Φορέων     Εποχικού ΟΧ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως εξής:

Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.).

Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθµός ανήλικων  τέκνων, µονογονεϊκές οικογένειες, βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία).

Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.Για τη θέση µε κωδικό 100 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των δήµων του Νοµού ράµας.


Το κώλυµα της 24µηνης απασχόλησης ρθρο 6 παρ. 1 του Π.. 164/2004) δεν υφίσταται στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθµού (∆ήµος), ο οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3852/2010 ρόγραµµα «Καλλικράτης») συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήµων ή κοινοτήτων, όπως εν προκειµένω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυµα θα υφίσταται στην περίπτωση συµπλήρωσης απασχόλησης 24 µηνών [µετά την 1.1.2011] στο νέο ∆ήµο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων


συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωµένο Τµήµα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA, ΤΚ 57001 Θέρµη) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 )που εκδίδεται από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο.

Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης  εργασίας ορισµένου χρόνου.

Υποψήφιοι που επιλέγονται για πρόσληψη, προκειµένου να ελεγχθεί εκ νέου το κώλυµα της οκτάµηνης απασχόλησης, πρέπει κατά την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων τους να υποβάλουν στο φορέα υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής τους στη διαδικασία έως και την ηµεροµηνία πρόσληψης δεν έχουν απασχοληθεί ή έχουν απασχοληθεί (δηλώνεται το χρονικό διάστηµα απασχόλησης) µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3812/2009. Σε περίπτωση µη υποβολής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απόφαση πρόσληψης ανακαλείται. Εάν η δήλωση είναι ψευδής ή ανακριβής, η σύµβαση εργασίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επιλεγέντες ή προσληφθέντες υποψήφιοι αντικαθίστανται µε άλλους


από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  της  παρούσας  ανακοίνωσης  αποτελεί  και  το

«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «27/09/2013», το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα Έντυπα αιτήσεων     ∆ιαγωνισµών φορέων     Εποχικού ΟΧ).

Ο ∆ήµαρχος ∆οξάτου Χατζηλαζάρου Αναστάσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: