Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Με έντεκα (11) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014 και ώρα 20.30΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στο Δημοτικό κατάστημα Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου ∆οξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. ∆ήµαρχο

Τα Μέλη τουηµοτικού Συµβουλίου

Τους Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων Νέων

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 17/07/2014, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα  20:30, στην  αίθουσα  συνεδριάσεων του  ∆ηµοτικού  Καταστήµατος  στο   Καλαµπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

1ο Θέµα: Έγκριση ή µη της αριθ. 82/2014 απόφασης του Ν.Π..∆. ∆ήµου ∆οξάτου (4η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ΝΠ ήµου ∆οξάτου έτους 2014) (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π...).

2ο Θέµα: Έγκριση ή µη της αριθ. 102/2014 απόφασης του Ν.Π... ∆ήµου ∆οξάτου (5η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ΝΠ ήµου ∆οξάτου έτους 2014) (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π...).

3ο Θέµα: (23η) Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου ∆οξάτου οικ. έτους 2014.

(Εισηγητής: ∆ήµαρχος)

4ο Θέµα: Αποδοχή χρηµ/σης ποσού 29.900.00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014. (Εισηγητής: ήµαρχος)

5ο Θέµα: Μερική τροποποίηση της αριθ. 78/2014 απόφασης.Σ. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων ήµου έτους 2014 µετά από άγονο διαγωνισµό. (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)

6ο Θέµα: ιαγραφές τελών και δικαιωµάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

(Εισηγητής: ∆ήµαρχος)

7ο Θέµα: Έγκριση ή µη παράτασης συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου

«Έργα οδοποιίας ∆ήµου ∆οξάτου». (Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία)

8ο Θέµα: Παραλαβή  ή          µη        της       µελέτης           «Μελέτη          κλιµατισµού    ηµοτικού Καταστήµατος ∆οξάτου» (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

9ο Θέµα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. ∆οξάτου»

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

10ο Θέµα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Επισκευές-συντηρήσεις στα αποδυτήρια του γηπέδου Τ. Αγ.Αθανασίου», προϋπολογισµού 12.000,00€. (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)
11ο Θέµα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«Αποκατάσταση  οδών  οικισµού  Αγ.Αθανασίου  µετά  από  θεοµηνίες», προϋπολογισµού 11.999,01€. (Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)


Κοινοποίηση:

Προϊσταµένους Υπηρεσιών του ήµου

Τοπικό Τύπο


Ο Πρόεδρος

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: