Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 11.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Σας προσκαλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου την 12η του µηνός Ιουλίου του 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

1.   Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισµού έτους 2016

2.   Έγκριση αποφάσεων ηµάρχου για την κατεπείγουσα ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισµού έτους 2016

3.   Έγκριση     απόδοσης     λογαριασµού     και     απαλλαγής     υπολόγου

υπαλλήλου εντάλµατος προπληρωµής

4.   Έγκριση έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής και ψήφιση πιστώσεων

5.   Εισήγηση του σχεδίου της 6η  αναµόρφωσης του προϋπολογισµού

οικονοµικού έτους 2016

6.   Εισήγηση    του    σχεδίου    της    4ης      αναµόρφωσης     του    Τεχνικού

προγράµµατος  και  της  7η   αναµόρφωσης  του  προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016

7.   Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση χώρου γιορτής

Καλαµποκιού» ∆.Κ.Καλαµπακίου προϋπ: 12.000,00 (µε Φ.Π.Α) και ψήφιση της πίστωσης

8.   Καθορισµός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου:  «Επισκευήυντήρηση

δηµοτικών κτιρίων Τ.Κ.Νεροφράκτη» προϋπ: 4.500,00 (µε Φ.Π.Α) και ψήφιση της πίστωσης

9.   Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης  του  έργου:  «Αποκατάσταση  τοµών οδών Τ.Κ.Κυργίων» προϋπ: 12.000,00 (µε Φ.Π.Α) και ψήφιση της πίστωσης

10. Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα οδοποιίας Τ.Κ.Κεφαλαρίου» προϋπ: 11.050,00 (µε Φ.Π.Α) και ψήφιση της πίστωσηςΟ Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
∆αλακάκης ηµήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: