Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου για την απαγόρευση αλιείας στον παραπόταμο του Αγγίτη, Ζυγάκτη ποταμό.


                                                   Περίληψη

«Παροχή γνώμης σχετικά με την απαγόρευση αλιείας στον παραπόταμο του Αγγίτη, Ζυγάκτη ποταμό στις Πηγές Κεφαλαρίου»

-Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 28 Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζουμπούλογλου Αναστασίου μετά από την αριθμ. 964/22-01-2016 γραπτή πρόσκληση σε ορθή επανάληψη που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

-Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη και απόντα 9 μέλη οι κ.κ. Βόιτσος Κωνσταντίνος, Γιαπαύλος Νικόλαος, Μουλιστάνος Αθανάσιος, Στάντζιος Πασχάλης, Μόρφης Σωτήριος, Σαραπάρης Κωνσταντίνος, Στρατέλη Φυρινίδου Δήμητρα, Τίρλας Δημήτριος, Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Παρασκευή επί συνόλου 27 μελών:

ΠΑΡΟΝΤΑ
1
Βαϊραμίδης Στέφανος
7
Μπενάζης Ευάγγελος
13
Δημητριάδου Ιωάννα
2
Ζεκερίδης Χαράλαμπος
8
Παπαδόπουλος Παρασκευάς
14
Μπερμπερίδης Αθανάσιος
3
Ζουμπούλογλου Αναστάσιος
9
Σερέτης Ανέστης
15
Φωτιάδης Κυριάκος
4
Ιωάννου Χρήστος
10
Τοκούτσης Παντελεήμων
16
Χαριτωνίδης Ιωάννης
5
Κωνσταντούδη-Στυλίδου Μ.
11
Χαλκίδης Χαράλαμπος
17
Παπάζογλου Μιχαήλ
6
Μαλακάκης Παναγιώτης
12
Χατζηλαζάρου Αναστάσιος
18
Κωνσταντινίδου Ελένη
ΑΠΟΝΤΑ
1
Βόϊτσος Κων/νος
4
Στάντζιος Πασχάλης
7
Στρατέλη-Φυρινίδου Δήμητρα
2
Γιαπαύλος Νικόλαος
5
Μόρφης Σωτήριος
8
Τίρλας Δημήτριος
3
Μουλιστάνος Αθανάσιος
6
Σαραπάρης Κων/νος
9
Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Παρ.

ύνολο  παρόντων  δημοτικών  συμβούλων  22  σε  σύνολο  27  μετά  την προσέλευση των κ.κ.Βόιτσου    Κωνσταντίνου, Μόρφη Σωτήριου, Σαραπάρη Κωνσταντίνου και Τίρλα Δημητρίου.

-Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου κα Ακριτίδου Φωτεινή, Δοξάτου κος Αλεξίου Νικόλαος, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίας Παρασκευής κα Αχουριώτου Σοφούλα, Φτελιάς κος Παγκάκης Κωνσταντίνος, Κεφαλαρίου κος Καλεάδης Ιωάννης, Καλαμώνα κος Λαφτσίδης Ιωάννης, Κυργίων κος Γεωργόπουλος Γεώργιος, Νεροφράκτου κος Δερβίδης Θεολόγος.

πουσίαζαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλαμπακίου κος Βέτος Γρηγόριος και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Πηγαδίων κος Κοσμίδης Αβραάμ και Αγοράς κος Εξουζίδης Αναστάσιος αν και κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δημοτικός σύμβουλος Τίρλας Δημήτριος προσήλθε στο 1ο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, και οι δημοτικοί σύμβουλοι Βόιτσος Κωνσταντίνος, Σαραπάρης Κωνσταντίνος και Μόρφης Σωτήριος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.


-Με την υπ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Σώματος, η υπ αριθμ. 2/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού συμφώνησε ομόφωνα το σώμα, συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης κατά την έναρξη της συνεδριάσεως.

ο Δήμαρχο Δαλακάκη Δημήτριο που απουσίαζε, αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Ζεκερίδης Χαράλαμπος, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 139/7269/11-5- 2015 απόφαση Δημάρχου.

-Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης, σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το υπ αριθμ. πρωτ. 18216/17- 11-2015 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με θέμα «Απαγόρευση αλιείας Ζυγάκτη Ποταμού (Πηγές Κεφαλαρίου)», με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την απαγόρευση του ψαρέματος στο ποτάμι της τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου Ζυγάκτη για ένα τουλάχιστον έτος λόγω ύπαρξης κινδύνου μείωσης ή καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων δύο (2) ενδημικών ειδών ψαριών και της Πετροκαραβίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α) «Αλιευτικός Κώδικας» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και την υπ αριθμ. 10/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου με την οποία το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά κατά της απαγόρευσης αλιείας στον Ζυγάκτη ποταμό.

-Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

-Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ο Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

ις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,

-Το υπ αριθμ. πρωτ. 18216/17-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

-Την υπ αριθμ. 10/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου,

κατόπιν συζήτησης ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

νωμοδοτεί θετικά υπέρ της έκδοσης απόφασης Περιφερειάρχη για την απαγόρευση ψαρέματος στο ποτάμι της τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου, Ζυγάκτη αραπόταμος Αγγίτη ποταμού), για ένα τουλάχιστον έτος λόγω ύπαρξης κινδύνου μείωσης ή καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων δύο (2) ενδημικών ειδών ψαριών και της Πετροκαραβίδας, καθώς οι πληθυσμοί τους έχουν συρρικνωθεί σημαντικά και κινδυνέουν με εξαφάνιση.

Υπέρ της ως άνω γνωμοδότησης ψήφισε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου κος Καλεάδης Ιωάννης.

παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 13/28-01-2016.

ε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                      ΜΕΛΗΑκριβές απόσπασμα Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: