Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Η από 11-2-2016 Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων στον Δήμο Δοξάτου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Καλαμπάκι   :  11/02/2016
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                               Αρ. Πρωτ.   : 1967
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ:Ορισμός Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ -36-
Ο Δήμαρχος Δοξάτου
 
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του εδ. δ΄ του άρθρου 58, του άρθρου 59  έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από άρθρο 6 του Ν.4071/2012, του άρθρου 61 και του άρθρου 62 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

2. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 , ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης>> Β’ 1292 ,όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του αρθ. 3 του Ν. 4051/2012   «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012» (ΦΕΚ 40/29-2-2102).

4. Το άρθρο 88 του Ν. 3463/2006 περί εξουσιοδότησης υπογραφών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/199    «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας». 

5. Την υπ’αριθμ. 43/30565/06.08.2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δοξάτου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,παρ 2.  Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010).

7. Τις αριθ. 15119/11-09-2014, 1848/09-02-2015, 4438/26-03-2015, 7296/11-05-2015 και 21352/28-12-2015 αποφάσεις του Δημάρχου Δοξάτου.

8. Την αριθμ. 35/1864/09-02-2016 απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης ορισμού αντιδημάρχου.

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου όπως ισχύει.

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Δοξάτου.

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί και αναδιατυπώνει την αριθ. 351/2015 απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου περί ορισμού αντιδημάρχων ως εξής:

Ι) Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Δοξάτου, με θητεία  μέχρι 28/02/2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον κ. Βαϊραμίδη Στέφανο  του Παρασκευά (άμισθο) στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο διοικητικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Β) Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών Πολιτικών Γάμων, Αποφάσεων εγγραφής στα Δημοτολόγια, Αιτήματα Πολιτογράφησης, Ληξιαρχικών Πράξεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων.  

1. τον κ. Ζεκερίδη Χαράλαμπο του Αβραάμ (έμισθο) στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των τμημάτων αυτής:
ι) Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Προμηθειών
ιι) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου , Ταμείου.


3. τον κ. Ιωάννου Χρήστο του Κωνσταντίνου ( έμισθο ) στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Καλαμπακίου.

Β) την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Καλαμπακίου

Γ) τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της  Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου

Δ) την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου

Ε) την ευθύνη και την εποπτεία της διαχείρισης υλικών καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και κίνησης οχημάτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου

ΣΤ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα Καλαμπακίου

Ζ) την επίβλεψη των υπηρεσιών καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και νεκροταφείου στην Δημοτική Ενότητα Καλαμπακίου

Η) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση αδέσποτων ζώων στην περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Καλαμπακίου

4. τον κ. Τοκούτση Παντελή του  Ανέστη (άμισθο ) στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Δοξάτου.

Β) την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Δοξάτου

Γ) τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της  Πολιτικής Προστασίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου

Δ) την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου

Ε) την ευθύνη και την εποπτεία της διαχείρισης υλικών καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και κίνησης οχημάτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου

ΣΤ) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του λοιπού εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα Δοξάτου

Ζ) την επίβλεψη των υπηρεσιών καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και νεκροταφείου στην Δημοτική Ενότητα Δοξάτου

Η) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση αδέσποτων ζώων στην περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου

ΙΙ) Σε όλους τους ανωτέρω μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων.
Οι αρμοδιότητες θεμάτων Παιδείας , Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας , Δια βίου Μάθησης, αγροτικών, κτηνοτροφικών και δασικών θεμάτων   θα ασκούνται από τον Δήμαρχο Δοξάτου.

ΙΙΙ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος  Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Τις Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βαϊραμίδη Στέφανου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζεκερίδης Χαράλαμπος

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ζεκερίδη Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαϊραμίδης Στέφανος 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννου Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Τοκούτσης Παντελής.

Τις Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Τοκούτση Παντελή  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννου Χρήστος


IV). Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζετε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζεκερίδης Χαράλαμπος που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζετε να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαϊραμίδης Στέφανος.

V) Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

VI) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
Δαλακάκης Δημήτριος 

Εσωτερική Διανομή
1.     Γραφείο Δημάρχου
2.    Οριζόμενους Αντιδημάρχους.
3.    Δ/νσεις & Τμήματα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: