Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.15΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούµε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου την 8η του µηνός Φεβρουαρίου του 2016, ηµέρα ευτέρα και ώρα 14:15 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

ήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 8ης Φεβρουαρίου 2016, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

-Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισµού έτους 2016

-Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

-Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο

Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωµοδότησης

-Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωµοδότησης

ο κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη πληρωµής των υποχρεωτικών δαπανών. Επειδή το οικονοµικό έτος 2015 έχει λήξει και δεν έχει ακόµα ψηφιστεί ο προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους, µπορούν έως το τέλος Μαρτίου να διατίθενται οι πιστώσεις του προηγούµενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη λήψης απόφασης για ορισµό πληρεξούσιων δικηγόρων προς αποφυγή ζηµίας των συµφερόντων του ήµου ∆οξάτου.Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

∆αλακάκης ηµήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: