Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Από 1η Μαρτίου για νέες άδειες φύτευσης αμπέλου.


Από 1η Μαρτίου ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για τις νέες άδειες φύτευσης αμπελώνων του έτους 2016, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση, η οποία παράλληλα θεσπίζει νέα κριτήρια προτεραιότητας για τη μοιρασιά των αδειών που θα αφορούν συνολικά 6.500 στρέμματα.

-Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια προτεραιότητας βάσει των οποίων θα βαθμολογηθούν οι παραγωγοί που θα κάνουν αιτήσεις, πρόκριμα δίνεται σε όσους έχουν εκτάσεις από 5 έως 50 στρέμματα, είναι νέοι παραγωγοί, βιοκαλλιεργητές και όσους βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

-Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 1η Μαρτίου έως και την 15η Απριλίου του 2016. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας.

-Αναλυτικά τα κριτήρια προτεραιότητας έχουν ως εξής σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΥΑ 1012/21063:

Κριτήρια Προτεραιότητας/Καθορισμός συντελεστή βαρύτητας κριτηρίων και συντελεστή συμμόρφωσης σε αυτά

-Σε περίπτωση που κατά το έτος εφαρμογής η συνολική έκταση που καλύπτεται από τις επιλέξιμες αιτήσεις, οι οποίες έχουν υποβληθεί, υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση έκταση, τότε η εν λόγω χορήγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια:

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W1=0,2

Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt1=10 για συμμόρφωση και Pt1=0 για μη συμμόρφωση

Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

(1)   Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής  που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

(2)   Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

(3)   Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

(4)   Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

(5)   Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

-Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 2 και 4) απαιτείται πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) και συμμορφώνονται με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα για την «Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών» ή «Αξιολόγηση συμμόρφωσης — Απαιτήσεις για φορείς παροχής ελέγχου και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης».

-Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 1 και 3), θα πρέπει σε περίπτωση χορήγησης της άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει  με τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W2=0,1

Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt2=10 για συμμόρφωση και Pt2=0 για μη συμμόρφωση

Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

-Το παραπάνω κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:

(1) περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπερι-λαμβανομένων υψιπέδων ή

(2) μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W3=0,2

Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt3=10 για συμμόρφωση και Pt3=0 για μη συμμόρφωση

Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του  Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης:

(1)   το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και επιπρόσθετα ο αιτών έχει στην κατοχή του μέχρι και 2 εκτάρια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

(2)   το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 0,5 έως και 5 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του από 2 μέχρι και 5 εκτάρια φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

(3)   το μέγεθος της συνολικής γεωργικής εκμετάλλευσης του αιτούντος κυμαίνεται από 5 έως και 15 εκτάρια σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του  έκταση φυτεμένη με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ανεξάρτητα από το μέγεθος της εν λόγω έκτασης.

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W4=0,4

Ο Συντελεστής συμμόρφωσης Pt4 παίρνει τις τιμές 10, 7 και 5 για κάθε μια από τις περιπτώσεις (1), (2) και (3) αντίστοιχα και την τιμή 0 για μη συμμόρφωση

Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015).

-Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου W5=0,1

Συντελεστής συμμόρφωσης με το κριτήριο Pt5=10 για συμμόρφωση και Pt5=0 για μη συμμόρφωση

Αναλυτικά η ΥΑ με θέμα:
Κοντονής Γιώργος|  23/02/2016 - 10:59 πμ

http://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: