Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Κανονισμός Κυριακάτικης Αγοράς Δήμου Δοξάτου.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ


-Η Κυριακάτικη Αγορά θα λειτουργεί, όλες τις Κυριακές του έτους (εκτός από: την 1η  Ιανουαρίου, την Κυριακή του Πάσχα, την 2α Μαΐου, την 30η Ιουνίου,  την 15η  Αυγούστου, την 29η Σεπτεμβρίου, την 25η Δεκεμβρίου και όποια άλλη Κυριακή αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για εξαιρετικούς και απολύτως έκτακτους λόγους. Το ωράριο λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 30η Σεπτεμβρίου από ώρα 6.30 πμ. μέχρι 14.30 μμ. και από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30η Απριλίου από ώρα 7.00 πμ. μέχρι 15.00 μμ.

-Μπορεί όμως να λειτουργήσει προηγούμενες ημέρες μετά από απόφαση της επιτροπής Κυριακάτικης αγοράς και των λαϊκών αγορών του Δήμου.).

-Με απόφαση Δημάρχου κανονίζεται διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων μετά το πέρας της λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς (κεντρικές οδούς που καταλαμβάνει) από 15:00 έως 16:00 για τις ανάγκες των εργασιών καθαριότητας της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Δοξάτου.


-Η  Κυριακάτικη Αγορά της Δ.Κ. Δοξάτου καταλαμβάνει την οδό Νικολάου Πλαστήρα, η οποία είναι κάθετη με την Ε.Ο. Δράμας - Καβάλας, από το ύψος της Ε.Ο. μέχρι τον πεζόδρομο. Θα λειτουργούν περίπου διακόσιες τριάντα μία (231) θέσεις, μήκους των πέντε μέτρων η κάθε μία. Σαφής καθορισμός για το χώρο που θα αναπτύσσονται αυτές οι θέσεις και τον αριθμό των θέσεων, υπάρχει στο σχετικό τοπογραφικό που συνοδεύεται  για την έγκριση λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς στη Δ.Κ. Δοξάτου.


Απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων των πωλητών καθώς και των παρόδιων ιδιοκτητών οχημάτων στο χώρο της αγοράς κατά την ημέρα και τις ώρες λειτουργίας της.

Η τοποθέτηση εντός του χώρου λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) καθώς και των οχημάτων πώλησης ειδών κυλικείων, θα γίνεται με τρόπο και σε θέσεις όπου δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία της χωροταξικά, την ασφάλεια, την πρόσβαση των λοιπών πωλητών στις θέσεις και στους πάγκους τους αλλά και των καταναλωτών.


-Η προσέλευση των πωλητών – εκθετών (επαγγελματιών – παραγωγών) στους χώρους

της Κυριακάτικης Αγοράς του Δήμου Δοξάτου προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν εργαλεία, πάγκους, και τα εμπορεύματα τους, θα γίνεται 60 λεπτά της ώρας νωρίτερα από την ώρα έναρξης λειτουργίας της και η αποχώρηση των πωλητών – εκθετών (επαγγελματιών – παραγωγών) και η μεταφορά των εργαλείων, πάγκων και των εναπομεινάντων εμπορευμάτων τους, θα γίνεται έως και 30 λεπτά αργότερα από την ώρα λήξης της  όπως αυτές κανονίζονται από το άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος.


-Ως ανάπτυγμα προσώπου ορίζεται η πλευρά που έρχεται σ’ επαφή ο καταναλωτής με τον πάγκο πώλησης.

Στις χωροθετημένες οδούς που πραγματοποιούνται οι λαϊκές αγορές υπάρχουν διαγραμμισμένες θέσεις των οποίων το ανάπτυγμα προσώπου του χώρου που θα διατίθεται σε κάθε πωλητή – παραγωγό θα έχει μήκος 3,5 μέτρα και για τους επαγγελματίες πωλητές 4 μέτρα.

-Ο τύπος του εκθετηρίου θα είναι στις διαστάσεις όπως αυτές κανονίζονται στην περ. (1) του άρθρου αυτού.

Τα στέγαστρα των εκθετηρίων θα είναι κατασκευή από υφασμάτινη τέντα και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και στα όρια του μήκους των μέτρων της θέσης που παραχωρήθηκε .

-Οι αδειούχοι πωλητές καθώς και οι αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους, ως προς την εμφάνισή τους θα πληρούν τους κανόνες ευπρεπισμού και καθαριότητας και ειδικότερα οι πωλητές καθώς και οι αναπληρωτές τους ή οι υπάλληλοί τους από τους οποίους διατίθενται προς πώληση τρόφιμα και ποτά, στους καταναλωτές.

-Η τοποθέτηση των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές γίνεται με τρόπο διακριτό κατά κατηγορία προϊόντων και σύμφωνα με όσα ορίζονται με την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’/15-05-2014) .


-Στους χώρους που θα λειτουργεί η Κυριακάτικη αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ, και δεν θα εμποδίζουν την λειτουργία καταστημάτων, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, κλινικών, Ναών και ΚΑΠΗ. Οι εργασίες ανανέωσης της χρωματικής αποτύπωσης της διαγράμμισης των θέσεων θα εκτελείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και τακτική τοποθέτηση – ανάπτυξη των κατασκευών των πωλητών για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η ορθή άσκηση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διενεργείται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, η διασφάλιση διέλευσης των οχημάτων όπως (ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π.) σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας μπορεί να εισηγηθεί την εκ νέου αρίθμηση των θέσεων των πωλητών της αγοράς για να εξυπηρετηθεί η ανάγκη που θα διαπιστωθεί.

-Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσεων από τους εκθέτες – πωλητές της Κυριακάτικης αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους,. Δεν επιτρέπονται από μέρους των πωλητών οι φωνές, οι αντεγκλήσεις, η διαλάληση των εμπορευμάτων τους. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους καθώς και ο τρόπος έκθεσής τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους, επιτρέπεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα μπροστά και όχι σε ύψος που θα ξεπερνά τα (2μ.).

-Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνον τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν την λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Η διάταξη αυτή σκοπό έχει να κανονίσει την εύρυθμη λειτουργία της Κοινότητας και των οικονομικών παραγόντων με αρμονία.

-Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης απαγορεύεται και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της κάθε λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης και λήξης για την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων.

-Κατά τις ημέρες που δεν λειτουργεί η αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και παραγωγικών).


-Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται:

-Στην αυστηρή τήρηση, πέραν των όσων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία

-για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην τήρηση των άρθρων και του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. Η μη τήρηση και η μη προσαρμογή τους συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις καθώς και αυτές που κανονίζονται με τα άρθρα του παρόντος.

-Οι πωλητές που συμμετέχουν στην Κυριακάτικη αγορά του Δήμου Δοξάτου υποχρεούνται να έχουν άδεια επαγγελματική ή παραγωγική.

-Τα προϊόντα που θα διατίθενται από τους πωλητές παραγωγούς θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας.

-Τα πωλούμενα είδη στην αγορά όταν αυτά αφορούν τρόφιμα και ποτά, να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά από τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, τους Κανόνες διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις.

-Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο πινακίδα, που θα φέρει φωτογραφία τους αναγράφονται ευκρινώς τα εξής στοιχεία: το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας, τον αριθμό μητρώου, την ιδιότητα (παραγωγός ή επαγγελματίας), τον τόπο παραγωγής και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους και τον αριθμό της θέσης που καταλαμβάνουν.

-Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες και στα καταστήματα καθώς και των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της Κυριακάτικης αγοράς. Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη της λειτουργίας της αγοράς να φροντίζει κάθε πωλητής – εκθέτης ξεχωριστά για την καθαριότητα του χώρου που του αναλογεί καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.

-Για την τήρηση της καθαριότητας κατά τις ώρες που λειτουργεί η αγορά, την ευθύνη έχουν οι αδειούχοι πωλητές έστω και αν αναπληρώνονται υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην Κυριακάτικη αγορά καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.

-Να τηρούν την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους

-Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους.

-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους, ή καλά κλειστές σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς.

-Να μην ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα ( φύλλα λαχανικών, λέπια ψαριών κ.λ.π.) καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λ.π.).

-Είναι υποχρεωμένοι στη συλλογή των υγρών στοιχείων όπως το νερό εξ’ αιτίας του λιώσιμου του πάγου που χρησιμοποιούν για την συντήρηση των ψαριών.

-Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός των ψαριών από τους ιχθυοπωλητές.

-Όλοι οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι να απολυμαίνουν τους χώρους στους οποίους δραστηριοποιούνται.

-Να απομακρύνουν του πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί, να μεταφέρουν το ογκώδη αντικείμενα .

-Η παραμονή των πωλητών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις περί κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

-Να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.

-Να μην παρακωλύουν με κανένα τρόπο το έργο των αρμοδίων αρχών και οργάνων που προσέρχονται στο χώρο της αγοράς για την άσκηση της αρμοδιότητας τους.


-Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για να ρυθμίσει ζητήματα της Κυριακάτικης αγοράς και να ενισχύσει την εύρυθμη λειτουργία της και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

-Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους πωλητές – εκθέτες που δραστηριοποιούνται στην Κυριακάτικη αγορά του Δήμου Δοξάτου.

-Αντίγραφο θεωρημένο θα χορηγηθεί στο αντιπροσωπευτικότερο σωματείο μικροπωλητών του Δήμου Δοξάτου και στο σωματείο παραγωγών πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Δοξάτου, προκειμένου να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν τα μέλη τους, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας .


-Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί η ανάγκη μετακίνησης είτε προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεμβάσεων που θα προκύψουν από τον επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου Δοξάτου ή έκτακτης ανάγκης, είτε η οριστική μετακίνησή της για τους λόγους και τους σκοπούς που θα προσδιοριστούν, ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι δε πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να συμμορφωθούν αδιαμαρτύρητα και άμεσα.


-Το τέλος χρήσης της κάθε θέσης ύψους διακοσίων ευρώ (200 €) θα καταβάλλονται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται τη θέση. Ο τρόπος είσπραξης των τελών καθορίζεται ότι θα είναι στις 31 Ιανουαρίου έκαστου έτους, εξαιρουμένου του τρέχοντος έτους, που θα καταβληθούν με την έκδοση των αδειών. Με την επίδειξη του παραστατικού είσπραξης, η αρμόδια υπηρεσία θα ανανεώνει κάθε έτος την άδεια. Με τη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε έτους θα αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο το τέλος που θα ισχύει για το επόμενο έτος. Σε περίπτωση που καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο η έκδοση της απόφασης για τον ορισμό του τέλους, τότε θα καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες στην Κυριακάτικη αγορά το τέλος που ίσχυε το προηγούμενο έτος και εν συνεχεία, αφού εκδοθεί η σχετική απόφαση, θα ισχύει αναδρομικά η επιβολή του νέου τέλους. Αν προκύπτει μέσω της απόφασης μείωση του τέλους, τότε αυτό θα συμψηφίζεται με επόμενες χρήσεις των ενδιαφερομένων ενώ αν προκύπτει αύξηση τότε η διαφορά θα καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τέλους Απριλίου του έτους που αφορά η απόφαση. Τα τέλη που προέρχονται από την έκδοση αδειών για την Κυριακάτικη αγορά περιέρχονται στη Δ.Κ. Δοξάτου αφαιρουμένων των εξόδων που γίνονται από το Δήμο Δοξάτου για την καθαριότητα και τυχόν άλλων εξόδων που θα προκύψουν, σύμφωνα με τη γνώμη της υπεύθυνης επιτροπής της κυριακάτικης αγοράς και των λαϊκών αγορών του Δήμου Δοξάτου.

Άρθρο 11ο Κυρώσεις

-Ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τον Αγορανομικό Κώδικα ποινικές κυρώσεις και όπως ορίζεται από την υπ' αριθμ. Α2 -1150/04 (ΦΕΚ 873 Β' /14-6-2004) ειδικά οι παρακάτω παραβάσεις τιμωρούνται αποκλειστικά :          

με πρόστιμο 1000 ευρώ η έλλειψη άδειας

με πρόστιμο 500 ευρώ η στέρηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 7 του Ν. 3190/2003 τριπλότυπου δελτίου αποστολής, καθώς τιμολογίων εν γένει και λοιπών παραστατικών,

με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τήρηση όρων καθαριότητας ,

με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τήρηση ωραρίου

με πρόστιμο 350 ευρώ η αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή αλλαγή αγοράς

με πρόστιμο 300 ευρώ η μη αυτοπρόσωπη προσέλευση

με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο

με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούμενο είδος με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας του προϊόντος ή της προέλευσης καθώς και η αναγραφή αναληθούς προέλευσης αυτού.

με πρόστιμο 300 ευρώ η μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας όπου θα αναγράφεται ο αριθμός αδείας και το όνομα κατόχου αυτής.


Προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του παρόντος κανονισμού ή των επιμέρους άρθρων πραγματοποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη δημοσίευση του στον ημερήσιο τοπικό τύπο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: