Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Δελτίο Τύπου της Δημοτικής παράταξης του Δήμου Δοξάτου «Ανοιχτή παρέμβαση», σχετικά με την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου που έγινε την 25 Σεπτεμβρίου 2015. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
-Την Παρασκευή,  25 Σεπτεμβρίου 2015, στο Δημαρχείο Καλαμπακίου κλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση  (19η) και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι με την έναρξη των τακτικών θεμάτων: 21/27 [3/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 6/8 από τη Μείζονα Αντιπολίτευση, 11/15 από τη Συμπολίτευση και ένας (1) ανεξάρτητος].

-Η Α.Π. ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης λόγω ¨μεγάλης έντασης¨ που δημιουργήθηκε. Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να συνεχιστεί την επομένη ημέρα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015.

Για τα διαδραματισθέντα στο Δ.Σ. κατά την συζήτηση προ της ημερήσιας διάταξης θα επανέλθουμε στο επόμενο Δ.Τ. της Α.Π. λόγω έλλειψης χώρου.

Παρόντες  ήταν πλέον 12/27 Δημοτικοί Σύμβουλοι : 12/27 [2/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 0/8 από τη Μείζονα Αντιπολίτευση, 9/15 από τη Συμπολίτευση και ένας (1) ανεξάρτητος].

-Να ενημερώσουμε εδώ ότι, επειδή η συνεδρίαση ήταν εξ΄ αναβολής, η απαρτία δε χάνεται.

-Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα τακτικά θέματα:

Τα 1ο, 11ο, 27ο, 28ο και 29ο Θέματα αναβλήθηκαν.

Τα παρακάτω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

2ο Θέμα: Έγκριση ή μη διοικητικής αποβολής κτίσματος από δημοτική οδό.

3ο Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο.Τ. 55 Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ».

4ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Δ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ».

5ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ».

6ο Θέμα: Συναίνεση ή μη Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής των υπ’ αριθμ. 183 και 184 οικοπέδων Ευρυπέδου στη Τοπική Κοινότητα Κυργίων. Ψηφίστηκε Ομόφωνα.

7ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)».

8ο Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης πέντε (5) στύλων και 5 ΦΣ S-17, στην Τ.Κ. Φτελιάς και αποδοχή ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων.

9ο Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη χωροθέτησης κάδων ανακύκλωσης Δήμου Δοξάτου – ενημέρωση δημοτών και αποτίμηση των ωφελειών της ανακύκλωσης».

10ο Θέμα: Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου.        

14ο Θέμα: Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Δοξάτου.

15ο Θέμα: Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 Δήμου Δοξάτου.

16ο Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 86/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2015.

17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του χρόνου μίσθωσης ακινήτου και

μείωσης μισθώματος.

18ο Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφασης του Δ. Σ. της Δη.Κ.Ε.Δη.Δ.  που αφορά στην 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

20ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13582/01-09-2015 αιτήματος του Συλλόγου Φίλων Υδρόβιων Πτηνών.

Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε στο επόμενο Δ.Τ. μας λόγω έλλειψης χώρου.

21ο Θέμα: Ονοματοδοσία περιφερειακών οδών εντός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου.

26ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό ημερών αργίας στο Δήμο Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/19-10-2004). Ψηφίστηκε Ομόφωνα.

Ενώ τα παρακάτω θέματα ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία:

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για κατάθεση δικογράφων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατά την εκδίκαση της έφεσης του Δήμου κατά της Κωνσταντινίδου Παρθένας και κατά της 159/2015 απόφασης του

Ειρηνοδικείου Δράμας.

Η Α.Π. ψήφισε την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή, αλλά η Δημοτική μας Αρχή προσαύξησε την ελάχιστη αμοιβή των 206,90 € κατά 100€.

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας προμηθειών , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010.

-Η Α.Π. καταψήφισε την απόφαση αυτή γιατί κατατμούνται ομοειδείς προμήθειες με αποτέλεσμα να μη γίνεται διαγωνισμός αλλά απευθείας ανάθεση που, κατά την άποψη μας, βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου Δοξάτου.

19ο Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2015 απόφασης του Δ. Σ. της Δη.Κ.Ε.Δη.Δ. που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

-Η Α.Π. στην αρχή ζήτησε την απόσυρση τους θέματος, όμως αυτό δεν έγινε δεκτό από τον κ. Δήμαρχο και στη συνέχεια καταψήφισε το θέμα καταγγέλλοντας την συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ.  της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε στο επόμενο Δ.Τ. μας λόγω έλλειψης χώρου.

22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου. Η Α.Π. δήλωσε ¨παρών¨.

23ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου».

Η Α.Π. δήλωσε ¨παρών¨.

24ο Θέμα: Λήψη απόφαση για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου.

Η Α.Π. δήλωσε ¨παρών¨.

25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου». Η Α.Π. δήλωσε ¨παρών¨.

Καλαμπάκι, 29-9-2015                             Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

                                        «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ»

                                        Βούλα Καραγιαννίδου-Συμεωνίδου

                                         Ελένη Κωνσταντινίδου

                                                    Μιχάλης Γ. Παπάζογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: