Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Με δέκα επτά (17) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17.30΄το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στο Δημαρχείο του Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 29 μηνός Οκτωβρίου 2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα:   Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή αιτήματος για την καθιέρωση αργιών στο Δήμο Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/19-10-2004). (Εισηγητής: Δήμαρχος).
2ο Θέμα:   Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) μετρητή ΦΟΠ & ενός (1) Φ.Σ. S-17 στον Υ/Σ Δοξάτου και αποδοχής ετήσιων οικονομικών επιβαρύνσεων. (Εισηγητής: Τ.Υ.).
3ο Θέμα:   Έγκριση μετατόπισης δικτύου στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμπακίου. (Εισηγητής: Τ.Υ.).
4ο Θέμα:   Έγκριση μετατόπισης επίτονα στη Τοπική Κοινότητα Αγοράς. (Εισηγήτής: Τ.Υ.).
5ο Θέμα:   Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Δοξάτου χρήσης οικ. έτους 2015. (Εισηγητής: Δήμαρχος) .
6ο Θέμα:   Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής:Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
7ο Θέμα:   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
8ο Θέμα:   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
9ο Θέμα:   Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας (ειδική διαδικασία) για ανακοπή ερημοδικίας. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 135/2015) (Εισηγητής: Δήμαρχος).
10ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 136/2015) (Εισηγητής: Δήμαρχος).
11ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 137/2015) (Εισηγητής: Δήμαρχος).
12ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 140/2015) (Εισηγητής: Δήμαρχος).
13ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για υποβολή προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 148/2015) (Εισηγητής: Δήμαρχος).
14ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 150/2015) (Εισηγητής: Δήμαρχος).
15ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 151/2015) (Εισηγητής: Δήμαρχος).
16ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης. (σχετική απόφαση Ο.Ε. 152/2015) (Εισηγητής: Δήμαρχος).
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη πληρωμή δαπάνης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
                                                                                                           
Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2.ΤοπικόΤύπο                                                                                                                                                                                                                                                                      Δεν υπάρχουν σχόλια: