Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Με δέκα επτά (17) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 14.15΄η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου την 27η του µηνός Οκτωβρίου του 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:15 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

1.-Ανάκληση της αρίθµ. 163/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και εισήγηση εκ νέου του σχεδίου της 20ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015.

2.-Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισµού έτους 2015.

3.-Ανάκληση της αρίθµ. 84/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και καθορισµός εκ νέου του τρόπου εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευµατικού Κέντρου ∆οξάτου σε Εκθετήριο» προεκτιµώµενης δαπάνης ποσού 3.480,84 (χωρίς Φ.Π.Α)

4.-Ανάκληση της αρίθµ. 99/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και καθορισµός εκ νέου του τρόπου εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη στατικής επάρκειας δηµοτικού κτιρίου (πρώην δηµαρχείου Καλαµπακίου) λόγω αλλαγής χρήσης» προεκτιµώµενης δαπάνης ποσού 4.061,72 (χωρίς Φ.Π.Α)

5.-Καθορισµός          τρόπου           εκτέλεσης       του      έργου: «Επέκταση

οστεοφυλάκιου και  λοιπές εργασίες στο  χώρο  των νεκροταφείων

∆.Κ.Αγθανασίου» προϋπολογισµού 8.000 (µε Φ.Π.Α)

6.-Καθορισµός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου:  «Κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης       και       επισκευή            υφιστάµενων φρεατίων ∆.Κ.Αγθανασίου» προϋπολογισµού 12.000 ( µε Φ.Α)

7.-Καθορισµός          τρόπου           εκτέλεσης       του      έργου: «Έργα            ύδρευσης

∆.Κ.Αγθανασίου» προϋπολογισµού 12.000 (µε Φ.Π.Α)

8.-Καθορισµός  τρόπου  εκτέλεσης  του  έργου:  «Κατασκευή  φρεατίων

αποχέτευσης και       οµβρίων         υδάτων           ∆.Κ.Καλαµπακίου» προϋπολογισµού11.771,00 €(µε Φ.Π.Α)

9.-Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.Κεφαλαρίου» προϋπολογισµού 4.000,00 €(µε Φ.Π.Α)

10.Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κρασπεδώσεις-

τσιµεντοστρώσεις πεζοδροµίων ∆.Κ.Αγ.Αθανασίου» προϋπολογισµού

2.000 µε Φ.Π.Α.

11. Α)Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο:

«Προµήθεια εξοπλισµού Πολιτιστικού Κέντρου Κεφαλαρίου ήµου ∆οξάτου»

Β) Έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών και

Γ) Καθορισµός των όρων ∆ιακήρυξης και τευχών δηµοπράτησης της Προµήθειας

12.Ανάκληση της      αρίθµ. 126/2015       απόφασης     της      Οικονοµικής επιτροπής  περί  παράτασης  του  χρόνου  µίσθωσης  ακινήτου  και

µείωσης µισθώµατος

13.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo

14.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo

15.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo

16.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.

17.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριoΟ Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής∆αλακάκης ηµήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: