Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Ο Δήμος Δοξάτου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κύργια 30/09/2015

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                     Αριθ.Πρωτ. 351

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.)

έχοντας υπόψη:

την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14

την υπ’ αριθ. 42/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. οικ.7057/25.02.2015 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2015

τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο Δοξάτου

την 303/26-8-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων

Ανακοινώνει

ην πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Αγίου Αθανασίου, Δοξάτου, Καλαμπακίου και Κυργίων με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών Δημιουργικής Απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.


το πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 4 (τέσσερα άτομα) ειδικοτήτων 3 Παιδαγωγών και 1 Πληροφορικής, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2016 με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Παιδαγωγοί:
Με αντικείμενο:
Tην αρμονική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
Τη δημιουργία σωστών διαπροσωπικών σχέσεων
Tην      ανάπτυξη       πνεύματος     συνεργασίας,            αλληλοκατανόησης  και υπευθυνότητας
Tον εμπλουτισμό των εμπειριών τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
Tην  καλλιέργεια  της  δημιουργικής  σκέψης  και  της  δημιουργικής έκφρασης
Tην απόκτηση εμπιστοσύνης στις ικανότητές τους
Tην γλωσσική και νοητική ανάπτυξή τους
Tην γνωριμία τους με την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Πληροφορικής:
Με αντικείμενο:
1. Να αποκτήσουν τα παιδιά μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή ώστε να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της υπολογιστικής τεχνολογίας σε σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες όπως η πληροφορία και η επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία και οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της σε επαφή με προγράμματα που βοηθούν την εξοικείωσή τους με τον Η/Υ, την επεξεργασία κειμένου και λοιπών εφαρμογών που θα χρησιμεύσουν σαν θεμελιώδεις βάσεις στη μετέπειτα πορεία και σταδιοδρομία τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Παιδαγωγοί:
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Ή ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ κλάδου ΠΕ Δασκάλων ή Νηπιαγωγών της ημεδαπής , συμπεριλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ανοιχτού Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Διδακτική εμπειρία σε αντίστοιχες δομές ΚΔΑΠ ή στην Α/θμια εκπαίδευση. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, σχετικά με το αντικείμενο.
Πληροφορικής:
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής ή αντίστοιχο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων Πληροφορικής της ημεδαπής, ή ισότιμο , αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών.
Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα για τη σύναψη της σύμβασης έργου.
Πιστοποιητικό                       οικογενειακής            κατάστασης,  πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για            υποψηφίους              που     έχουν              ανήλικα          τέκνα,  είνα

πολύτεκνοι    ή          τέκνα   πολύτεκνης   οικογένειας,   ή          Πιστοποιητικό γεννήσεως, προκειμένου για υποψηφίους που είναι άγαμοι.
Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας.
Λοιπά  δικαιολογητικά  που  λαμβάνονται  υπόψη      σύμφωνα  με  τα καθορισμένα κριτήρια πρόσληψης.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται με αιτιολογημένη απόφαση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Όσοι πληρούν τα γενικά τυπικά προσόντα τίθενται στην κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας και του κ. Προέδρου που έχει την ευθύνη της τελικής επιλογής. Η επιλογή θα γίνει λαμβανομένων υπόψη των τυπικών προσόντων της ανακοίνωσης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.) Τ.Κ. 66032 Κύργια Δράμας τηλ 2521352214.
την περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  από  01/10/2015  έως  και
12/10/2015.

Ο Πρόεδρος Πασχάλης Στάντζιος


Α Ι Τ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
Τη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.)


ΕΠΩΝΥΜΟ....................................

ΟΝΟΜΑ........................................

ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ  ................................

TΟΠOΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ........................ ΠΕΡΙΟΧΗ.......................................
ΟΔΟΣ...........................................

Τ.Κ............................................... ΑΡ.ΔΕΛΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ..................... Α.Φ.Μ...........................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ....................................
  
Συνημμένα:
ναγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βάσει της πρόσκλησης
εκδήλωσης      ενδιαφέροντος      της
ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ. για την αντίστοιχη ειδικότητα)

Με την παρούσα αίτηση σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατόπιν της υπ’ αριθ.
351 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ. για
τη σύναψη σύμβασης έργου διάρκειας    9    μηνών    ειδικότητας
……………………….  για  την  κάλυψη
αναγκών της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ. στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) με αντικείμενο τη δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-
12 ετών και παρακαλώ για τις απαιτούμενες ενέργειές σας.

Ημερομηνία ........../........../20.....

Ο Αιτών/ούσα
Δεν υπάρχουν σχόλια: