Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Συνεχίζονται οι εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Δοξάτου.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

-Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.) ανακοινώνει στους δημότες του Δήμου μας ότι συνεχίζονται οι εγγραφές με αντίτιμο για την κάλυψη των κενών θέσεων στα Κέντρα Δημοτικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ηλικίας 5 έως 12 ετών, στον Άγιο Αθανάσιο (1ο Δημοτικό Σχολείο), στο Δοξάτο (Δημοτικό Σχολείο) στο Καλαμπάκι (2ο Δημοτικό Σχολείο) και στα Κύργια (Δημοτικό Σχολείο).

-Στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) τα παιδιά θα απασχολούνται δημιουργικά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου με ποικίλες δραστηριότητες.  Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι τα παιδιά να παραμένουν για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την ζωγραφική, την συζήτηση και φυσικά η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

-Στις δομές αυτές θα απασχολούνται καθηγητές με ειδικότητες Παιδαγωγού και Πληροφορικής και θα λειτουργούν σε δύο βάρδιες η πρώτη βάρδια από τις 15.00-19.00 και η δεύτερη βάρδια από τις 19.00-21.00. 

-Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης μπορούν να υποβάλουν έντυπες αιτήσεις από 01-10-2015 μέχρι 20-10-2015 στα κατά τόπους Δημοτικά και Κοινοτικά Καταστήματα (Άγιο Αθανάσιο, Δοξάτο, Καλαμπάκι και Κύργια).

-Το αντίτιμο για την συμμετοχή ανά παιδί καθορίζεται ως εξής:

Για οικογενειακό εισόδημα από 0-6000 ευρώ 10 ευρώ το μήνα

Για οικογενειακό εισόδημα από 6001-12000 ευρώ 20 ευρώ το μήνα

Για οικογενειακό εισόδημα από 12001-18000 ευρώ 30 ευρώ το μήνα

Για οικογενειακό εισόδημα από 18001 ευρώ και πάνω 50 ευρώ το μήνα

-Σε περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα περισσοτέρων του ενός παιδιού της ίδιας οικογένειας παρέχεται έκπτωση στο δεύτερο, τρίτο κλπ παιδί 50%.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2014.

-Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων, διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (www.doxato.gr).  Από το Γραφείο ΔημάρχουΑ Ι Τ Η Σ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)Περιγραφή αιτήματος
Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Δοξάτου
για το σχολικό έτος 2015 – 2016
Προς :
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ (με κεφαλαία και σύμφωνα με τo αποδεικτικό ταυτότητας)       Στο φύλο επιλέξτε την κατηγορία που ανήκετε με     x   στο αντίστοιχο πεδίο

Α.Φ.Μ.
(υποχρεωτικό)

A.M.K.A. (υποχρεωτικό)

ΓΥΝΑΙΚΑ  

ΑΝΔΡΑΣ

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτίου Ταυτότητας*  ή Αρ. Διαβατηρίου :*

Ημερομηνία γέννησης:        ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ

Ιθαγένεια


Περιφέρεια

Δήμος  Διαμονής


Νομός Διαμονής

 Οδός:

 Αριθ:

 ΤΚ:

Τηλέφωνα  και  e-mail επικοινωνίας
Κινητό
(υποχρεωτικό):

Σταθερό:

Άλλο (π.χ. εργασίας ή συζύγου):

Email
(υποχρεωτικό):


*Συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας


Συμπληρώστε τα αντίστοιχα ποσά, όπου αυτά υπάρχουν και όπως αυτά αναγράφονται
στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα)
Αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1 – 31/12/2014,
 καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των επιδομάτων, βάσει των αντίστοιχων βεβαιώσεων

Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα Φορολογικού ΄Eτους 2014


Συνολικό Εισόδημα
(Υπόχρεου  / της συζύγου)
Επιδόματα ανεργίας, τυφλών, τριτεκνίας πολυτεκνίας, μητρότητας
(Υπόχρεου / της συζύγου)
Συνολικό Εισόδημα μετά την αφαίρεση των επιδομάτων


(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
...../...../2015
Υπογραφή αιτούσας/δηλούσας αιτούντος/δηλούντος(Υπογραφή)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ  ΠΑΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ

1ο Παιδί

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ :

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΙΔΙΟΥ :

ΑΜΚΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ :

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ολογράφως)


2ο Παιδί

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ :

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΙΔΙΟΥ :

ΑΜΚΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ :

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ολογράφως)


3ο Παιδί

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ :

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΙΔΙΟΥ :

ΑΜΚΑ
ΠΑΙΔΙΟΥ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ :

ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟΣ :

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (ολογράφως)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ 

ΚΔΑΠ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΚΔΑΠ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΔΑΠ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΔΑΠ ΚΥΡΓΙΩΝ
Δεν υπάρχουν σχόλια: