Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Ενισχύονται με 900 εκατ. αγρότες και κτηνοτρόφοι έως 40 ετών.


Βασικός στόχος του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

-Ζεστό χρήμα ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ απελευθερώνουν οι τρεις πρώτες δράσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης που θα υλοποιηθούν.
-Νέοι έως 40 ετών, γεωργοί και κτηνοτρόφοι που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων είναι οι δικαιούχοι των πρώτων προγραμμάτων που θα βγουν στον αέρα.

-Πρόκειται για το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών που θα μοιράσει 277 εκατομμύρια ευρώ, τα σχέδια βελτίωσης με προϋπολογισμό 378 εκατ. ευρώ και τη δράση για τη μεταποίηση με κοινοτική συμμετοχή 250 εκατομμύρια ευρώ.
Όλες οι μονάδες μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων μπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστό έως και 75%.

Προϋποθέσεις
-Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης, θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

• Υποψήφιοι δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, ως φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα όπου τον έλεγχο ασκούν νέοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή που δεσμεύονται να τα αποκτήσουν εντός 36 μηνών.

• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει γεωργικό εισόδημα κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί σε εκμεταλλεύσεις με επαρκή αρχική παραγωγική δυναμικότητα, ίση με 8.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ.

• Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο να προβλέπει ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές δραστηριότητες ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη, καθώς και την ιδιότητα του «επαγγελματία» .

-Το ποσό θα κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως και 22.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική – μεικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα αυξάνεται αναλογικά και θα διαμορφώνεται έως και 22.000 ευρώ με βάση τα εξής:

α) κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών,

β) κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι

-Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού, ήτοι:

• Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω).

• Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.

• Νομικά πρόσωπα (τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός).

-Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4, ενώ οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του «νέου αγρότη».

Μεταποίηση και εμπορία

-Μέσω του νέου χρηματοδοτικού μέτρου μπορούν να ενισχυθούν σε ποσοστό έως και 75% όλες οι μονάδες μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

-Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου.

-Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

-Οι δαπάνες για τις οποίες μπορεί να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:

• Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας. - Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

• Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

• Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.

• Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.

• Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς.

• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης.

• Μελέτες, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος, άδειες, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αγορά ή ανάπτυξη του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού.

• Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι επιδότησης για τα σχέδια βελτίωσης

-Αγορά γης, γεωργικά κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός και πολυετείς φυτείες είναι οι βασικές κατηγορίες επενδύσεων που δικαιούνται επιδότηση με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των σχεδίων βελτίωσης υπό τον τίτλο «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης.

-Τα σχέδια βελτίωσης που εντάσσονται στο μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», παρέχουν οικονομική στήριξη σε γεωργούς για επενδύσεις στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μεταποίηση της ίδιας παραγωγής της εκμετάλλευσης, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο φάσμα των ιδιωτικών επενδύσεων του πρωτογενούς και του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας.

-Δικαιούχοι είναι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που κατέχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού. Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν ένα από τα παρακάτω:

• Είναι επαγγελματίες αγρότες σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

• Είναι νέοι γεωργοί.

• Είναι νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. Ειδικά για την υλοποίηση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη μπορεί να παρέχεται και σε ομάδες παραγωγών.

-Ενισχύονται ενδεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες:

• Αγορά γης.

• Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολο- γικού και λοιπού εξοπλισμού.

• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.

• Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων.

• Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

• Γενικές δαπάνες.

Όροι επιλεξιμότητας

-Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη, θα πρέπει τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να:

• Κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση της οποίας το οικονομικό μέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης είναι μεγαλύτερο από 8.000 ευρώ.

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι για να κριθούν επιλέξιμοι για στήριξη θα πρέπει τουλάχιστον την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να:

• Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι συνταξιούχοι.

-Οι επενδύσεις για να κριθούν επιλέξιμες για στήριξη θα πρέπει:

• Τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της Ενωσης, με εξαίρεση τις υλοποιούμενες από νέους γεωργούς για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση για 24 μήνες κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία εγκατάστασης.

• Να πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

• Να μην έχουν συγχρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή.

Κόστος 500.000€

-Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 75%. Οι βασικές αρχές που διέπουν τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως:

• Προσανατολισμός της εκμετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά και στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή).

• Οικονομικό μέγεθος (προτεραιότητα θα δίνεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με τυπική απόδοση μεταξύ 8.000 και 25.000 ευρώ).

• Αύξηση της χρησιμοποιούμενης ανθρώπινης εργασίας.

• Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που φέρουν σήμανση.

• Καινοτομία.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ
http://www.ethnos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: