Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Mε 24 θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 και ώρα 17.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 31 μηνός Μαρτίου 2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΠΖ).

2ο Θέμα:   Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

3ο Θέμα:   Συμπλήρωση της 58/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου.

4ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου και στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του, οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου).

5ο Θέμα:   Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Καλαμπακίου Δράμας «Ο Άγιος Βασίλειος». (Εισηγητής: Δήμαρχος).

6ο Θέμα:   Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Συνταξιούχων «ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ». (Εισηγητής: Δήμαρχος).

7ο Θέμα:   Λήψη απόφασης  επί αιτήματος του Συλλόγου Δοξατινών «ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ».(Εισηγητής: Δήμαρχος).

8ο Θέμα:   Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δοξάτου από 01/01/2015 έως 31/12/2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος Σ.Ε.Π.Ε.Δ. Δοξάτου).

9ο Θέμα:   Συζήτηση επί του από 16/03/2016 εγγράφου του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά στην αναζήτηση κατάλληλων χώρων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης προσφύγων. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

10ο Θέμα: Καθορισμός Οργάνων του Δήμου Δοξάτου, δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου μηνιαίου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

11ο Θέμα: Παραχώρηση στο Δήμο Δοξάτου, τμήματος 29.052,22τ.μ. από το δημόσιο, ακινήτου με αριθμό ΒΚ 5038. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

12ο Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». (Εισηγητής: Τ.Υ.).

13ο Θέμα: Πρόταση για ένταξη χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Κυργίων-Πηγαδίων Δήμου Δοξάτου» προϋπ:2.200.000,00 € (με Φ.Π.Α) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020, έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής & Διαφάνειας).

14ο Θέμα: Πρόταση για ένταξη της πράξης «Αντικατάσταση κεντρικού δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου» Δήμου Δοξάτου προϋπ:2.350.000,01 € (με Φ.Π.Α) στο Ε.Π.Α.Μ.Θ 2014-2020, έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφορικής & Διαφάνειας). 

15ο Θέμα: Μετατόπιση Δικτύου στην Δ.Κ. Καλαμπακίου. (Εισηγητής Τ.Υ.)

16ο Θέμα: Μετατόπιση επίτονα στην Τ.Κ. Αγοράς. (Εισηγητής Τ.Υ.).

17ο Θέμα: Τοποθέτηση 5 στύλων και 5 Φ.Σ. S-17, στην Τ.Κ. Φτελιάς. (Εισηγητής Τ.Υ.).

18ο Θέμα: Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

19ο Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

20ο Θέμα: Κάλυψη ελλείμματος χρηματοδότησης χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΔΗΔ για το έτος 2016 (ήτοι καταβολή ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου προς τη ΔΗΚΕΔΗΔ για το έτος 2016). (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

21ο Θέμα: Αντικατάσταση ορισμένου ελεγκτή για τον ετήσιο τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2015 της ΔΗΚΕΔΗΔ. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

22ο Θέμα: Ορισμός ελεγκτών για τον ετήσιο τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2016 της ΔΗΚΕΔΗΔ. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

23ο Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

24ο Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο εσωτερικό. (Εισηγητής: Δήμαρχος).Κοινοποίηση:                                                        Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                    Ζουμπούλογλου Αναστάσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια: