Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου καλούνται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 18.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 09 Μαρτίου  2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 09ης Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2ο Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία έγκρισης διενέργειας δαπανών προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να συνεχίσει απρόσκοπτα την εύρυθμη λειτουργία του.

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια: