Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου καλούνται σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.                                                                                                 Συνεδρίαση: 5η /2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Καλαμπάκι: 24/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.:7472
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νεροφράκτου & Κανάρη
Καλαμπάκι Τ.Κ. 66031
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Καλλιόπη
Τηλ.: 25213 52400-406
Fax: 25213 52409

                                                                                 Προς
                                                                                 Τα τακτικά μέλη κ.κ.
 
                                                                                  Μπερμπερίδη Αθανάσιο,
                                                                                  Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη,
                                                                                  Κρικοπούλου-Πατιά Κων/να,
                                                                                  Λουλούδης Ιωάννης, Καγγελίδη
                                                                                  Ιωάννη, Κιτσουκάκη Ιωάννη

                                                                                  Κοινοποίηση
                                                                                  Αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
                                                                                  Μουστάκα Μαρία, Στάντιο Πασχάλη,
                                                                                  Χαλκίδη Χαράλαμπο, Δολαπτσή
                                                                                  Ηλιάνα
                                                                                  Αντιδημάρχους
                                                                                  Προέδρους Κοινοτήτων
                                                                                  κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα
                                                                                  κο Γεωργιάδη Ιωάννη
                                                                                  Προϊσταμένους Δ/νσεων
                                                                                  Ειδικό Συνεργάτη
                                                                                  Επιστημονικούς Συνεργάτες

                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), σε συνδυασμό με την αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών την 30η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξη.
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης που αφορά στην έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Κοινοτήτων Αγίου Αθανασίου και Καλαμπακίου, Δήμου Δοξάτου.

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                   ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Ε.Π.Ζ.
2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: