Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου ∆οξάτου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. συνολικά δέκα (10) ατόμων.

-Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου ∆οξάτου (∆Η.ΚΕ.∆Η.∆.) ανακοινώνει την πρόθεση να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της Επιχείρησης στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης ∆οξάτου Αγίου Αθανασίου, Καλαµπακίου και Κύργια µε αντικείµενο παροχή υπηρεσιών ∆ηµιουργικής Απασχόλησης σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών.
-Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 8 (οχτώ άτοµα) εκπαιδευτικού προσωπικού συγκεκριµένα : µια (1)θέση Παιδαγωγών ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης (∆άσκαλοι) , µία (1) θέση Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί), µία (1) θέση Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, µία (1) θέση Καθηγητή Ξένων Γλωσσών, µια (1) θέση Εικαστικού και µία (1) Μουσικού µια (1) χοροδιδασκάλου και µία (1) φιλολόγου . -Και δύο άτοµα(2) ως προσωπικό καθαριότητας.
-Σύνολο δέκα (10 Ατόµων).
-Λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο:Δεν υπάρχουν σχόλια: