Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020

Με επτά (7) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, καλούνται σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

                                                                                                19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Καλαμπάκι: 03/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 6647
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νεροφράκτη & Κανάρη
Καλαμπάκι Τ.Κ. 66031
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Καλλιόπη
Τηλ.: 25213 52400-406
Fax: 25213 52409

                                                                              Προς
                                                                              Τα τακτικά μέλη κ.κ.
                                                                              Καραμπακάλη Δημήτριο,
                                                                              Μπερμπερίδη Αθανάσιο, Δαλακάκη
                                                                              Δημήτριο, Παπαζώτου Κυριακή,
                                                                              Καγγελίδη Ιωάννη, Παπαδόπουλο
                                                                              Παρασκευά

                                                                              Κοινοποίηση
                                                                              Αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
                                                                              Χαλκίδη Χαράλαμπο, Κιτσουκάκη
                                                                              Ιωάννη, Χαριτωνίδη Ιωάννη,
                                                                              Λουλούδη Ιωάννη, Ιωάννου
                                                                              Χρήστο, Ζεκερίδη Χαράλαμπο
                                                                             -Αντιδημάρχους
                                                                             -Προέδρους Κοινοτήτων
                                                                             -κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα
                                                                             -κο Γεωργιάδη Ιωάννη
                                                                             -Προϊσταμένους Δ/νσεων
                                                                             -Ειδικό Συνεργάτη
                                                                             -Επιστημονικούς Συνεργάτες

                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), σε συνδυασμό με την αριθμ. 163/33282/29-05- 2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6- ΑΨ7), σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών την 7η Ιουλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης ή μη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου ΦΕΚ 75/30-03-2020, τεύχος Α΄, άρθρο 43 παρ. 5β και υποβολής αιτήματος έκτακτης επιχορήγησης από τους ΚΑΠ έναντι δικαιούμενων πιστώσεων. Εισήγηση: 6207/25-06-2020.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 402/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών), επί της από 09.10.2017 αγωγής με ΓΑΚ 583296/2017.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 776/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά την δικάσιμο της 28.07.2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση συζήτησης για την εκδίκαση της με αριθμ. κατ. ΠΡ338/2019 προσφυγής του ΕΦΚΑ κατά του Δήμου Δοξάτου.
5. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παροχη γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμόν ΔΔΠ3/2020 Διαταγής Πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.
6. Χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ».
7. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006).

                                   Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                              Θεμιστοκλής Ζεκερίδης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Ο.Ε.
2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: