Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

Με οκτώ (8) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

                                                                                                21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Καλαμπάκι: 24/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 7471
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νεροφράκτη & Κανάρη
Καλαμπάκι Τ.Κ. 66031
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Καλλιόπη
Τηλ.: 25213 52400-406
Fax: 25213 52409

                                                                              Προς
                                                                              Τα τακτικά μέλη κ.κ.
                                                                               Καραμπακάλη Δημήτριο,
                                                                               Μπερμπερίδη Αθανάσιο, Δαλακάκη
                                                                               Δημήτριο, Παπαζώτου Κυριακή,
                                                                               Καγγελίδη Ιωάννη, Παπαδόπουλο
                                                                               Παρασκευά

                                                                               Κοινοποίηση
                                                                               Αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
                                                                               Χαλκίδη Χαράλαμπο, Κιτσουκάκη
                                                                               Ιωάννη, Χαριτωνίδη Ιωάννη,
                                                                               Λουλούδη Ιωάννη, Ιωάννου
                                                                               Χρήστο, Ζεκερίδη Χαράλαμπο
                                                                               -Αντιδημάρχους
                                                                               -Προέδρους Κοινοτήτων
                                                                               -κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα
                                                                              -κο Γεωργιάδη Ιωάννη
                                                                              -Προϊσταμένους Δ/νσεων
                                                                              -Ειδικό Συνεργάτη
                                                                              -Επιστημονικούς Συνεργάτες

                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), σε συνδυασμό με την αριθμ. 163/33282/29-05- 2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6- ΑΨ7), σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών την 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να καταθέσει προτάσεις και να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας (τακτική διαδικασία) για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. κατ. 47/2020 αγωγής της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. Χατζηγεωργάκης Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟΚΗΠ» κατά του Δήμου Δοξάτου.
2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6791/07-07-2020 γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2367/9-3-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που απορρέει από την ΑΓ5/2020 αγωγή.
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6991/07-07-2020 γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με την άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ3/2020 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, στην εταιρία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ –COMNCOM». 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ.πρωτ. 7114/16-7-2020 γνωμοδότησης δικηγόρου, σχετικά με την υπ’ αριθμ.πρωτ. 5695/15-6-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της ΕΥΜΟΡΦΙΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ, που απορρέει από την με αριθμ.κατ. 36/2015 αγωγή.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αριθμ. 7420/23-07-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της Βικτωρίας Μπουσχανετζή.
6. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021 & 2022», προϋπολογισμού 203.350,00€ (με ΦΠΑ).
7. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμό των όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Αγ. Παρασκευής», προϋπολογισμού 33.000,00€ (με ΦΠΑ).
8. Λήψη απόφασης για καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής δημόσιας φανερής προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Δοξάτου.

                               Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                          Θεμιστοκλής Ζεκερίδης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Ο.Ε.
2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: