Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

Με οκτώ (8) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων καλούνται σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                                                                                            20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Καλαμπάκι: 16/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 7095
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νεροφράκτη & Κανάρη
Καλαμπάκι Τ.Κ. 66031
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Καλλιόπη
Τηλ.: 25213 52400-406
Fax: 25213 52409

                                                                                               Προς
                                                                                               Τα τακτικά μέλη κ.κ.
                                                                                               Καραμπακάλη Δημήτριο,
                                                                                               Μπερμπερίδη Αθανάσιο, Δαλακάκη
                                                                                               Δημήτριο, Παπαζώτου Κυριακή,
                                                                                               Καγγελίδη Ιωάννη, Παπαδόπουλο
                                                                                               Παρασκευά

                                                                                               Κοινοποίηση
                                                                                               Αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
                                                                                               Χαλκίδη Χαράλαμπο, Κιτσουκάκη
                                                                                               Ιωάννη, Χαριτωνίδη Ιωάννη,
                                                                                               Λουλούδη Ιωάννη, Ιωάννου
                                                                                               Χρήστο, Ζεκερίδη Χαράλαμπο
                                                                                              -Αντιδημάρχους
                                                                                              -Προέδρους Κοινοτήτων
                                                                                              -κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα
                                                                                              -κο Γεωργιάδη Ιωάννη
                                                                                              -Προϊσταμένους Δ/νσεων
                                                                                              -Ειδικό Συνεργάτη
                                                                                              -Επιστημονικούς Συνεργάτες

                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), σε συνδυασμό με την αριθμ. 163/33282/29-05- 2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6- ΑΨ7), σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών την 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006). Εισήγηση: 6943/13-07-2020.
2. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006). Εισήγηση: 6950/13-07-2020.
3. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006). Εισήγηση: 6969/13-07-2020.
4. Έγκριση έκτακτων μετακινήσεων Αντιδημάρχου στο εσωτερικό. Εισήγηση:7079/15-07-2020.
5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ».
6. Έγκριση της 35/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου, σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έγκρισης 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2020.

                               Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                            Θεμιστοκλής Ζεκερίδης

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Ο.Ε.
2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: