Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου σε Συνεδρίαση δια Περιφοράς την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 προκειμένου συζητήσουν και λάβουν απόφαση για την έκδοση ή μη αδείας στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Καλαμπακίου παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) για την πραγματοποίηση φεστιβάλ παιδικού βιβλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Καλαμπάκι, 09/07/2020
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                  Αρ. Πρωτ.: 6870
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                                Συνεδρίαση :13η  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ.: 2521352410
Fax: 2521352400
e-mail:dimos@doxato.gr

                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
            Συνεδρίασης Δια Περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
                                                     Π Ρ Ο Σ
                                              Τον κ. Δήμαρχο
                             Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
                               Τους Προέδρους των Κοινοτήτων

-Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 4635/2019(ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019).
Β. Την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76).
Γ. Την αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)

-Σας καλώ να συμμετάσχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης, την 13/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09.00 έως 20.00΄, για το κάτωθι θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
1. Λήψη απόφασης επί του αριθμ.πρωτ. 26/03-07-2020 αιτήματος του Μορφωτικού Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου Καλαμπακίου, περί χορήγησης άδειας παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) για την πραγματοποίηση φεστιβάλ παιδικού βιβλίου. Εισήγηση: 6671/6-7-2020.

-Η ψηφοφορία θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 13/07/2020 (στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.xaritonidis@yahoo.gr) , ή μέσω sms (στο τηλέφωνο 6980909131) από ώρα 09.00΄έως 20.00΄).

                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                       ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Δ/νσεων Δήμου Δοξάτου

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δ.Σ.
2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: