Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σήμερα Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 8 Δεκεμβρίου  2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα  18.00’ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 8ης Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2ο Θέμα:   Έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

3ο Θέμα:   Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την  «Κατασκευή πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 857/1-3-2016 με κωδικο ΟΠΣ 1351 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκης 2014-2020», για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής» με τίτλο «Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας», Δράση 9α.18.1. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης επί της εισηγήσης της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. περί μείωσης και αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της, βάσει της συνημμένης Οικονομοτεχνικής Μελέτης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου καθώς και του αναπληρωτή του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου, για την συμμετοχή στην Α’  Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., την 12η Δεκεμβρίου 2016. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

5ο Θέμα:   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ισχύει μετά την 76/2016 απόφαση του Δ.Σ.)  που αφορά στην συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για εκμίσθωση –εκποίηση πραγμάτων έτους 2015 των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981.

6ο Θέμα:   Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην τροποποίηση σχεδίου δράσης έτους 2016 και στην έγκριση κάλυψης του επιπλέον ελλείμματος χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΔΗΔ από τον Δήμο Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΔΗΔ).

7ο Θέμα:   Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που αφορά σε αναμόρφωση προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΔΗΔ)

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο ότι πρέπει άμεσα α) πριν τη λήξη του οικονομικού έτους να διευθετηθούν ζητήματα νομικά του Δήμου που απαιτούν την ενίσχυση του αντίστοιχου κωδικού εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου, π.χ. 1. εκδίκαση της υποθέσεως Ζέππου την οποία ο Δήμος κέρδισε πρωτόδικα και τώρα βρίσκεται στο Εφετείο και η εκδίκασή της  διεξάγεται την 9/12/2016, 2. άμυνα του Δήμου Δοξάτου προς προάσπιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Πηγών από τις πρόσφατες προσπάθειες της Καβάλας διεκδίκησής τους, 3. άμυνα κατά του ΤΑΡ που άνευ αδείας του Δήμου έχει εισέλθει σε δημοτικά ακίνητα παρά τις προγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ., 4. λήψη γνωμοδότησης για υποθέσεις διαφθοράς, 5. εκδικάσεις – γνωμοδοτήσεις αγωγών, εφέσεων, για μαύρα έργα, προμήθειες, εργασίες, μελέτες , β) πριν τη λήξη του οικονομικού έτους να ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες για την υποβολή εκ νέου πρότασης χρηματοδότησης για την  «Κατασκευή πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 857/1-3-2016 με κωδικο ΟΠΣ 1351 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκης 2014-2020», για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής» με τίτλο «Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας», Δράση 9α.18.1 (λήξη προηγούμενου ΕΣΠΑ), & γ) να εξουσιοδοτηθούν ο Δήμαρχος και ο νόμιμος αναπληρωτής του προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δήμο στη Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., την 12η Δεκεμβρίου 2016 (ήτοι ύπαρξη αποκλειστικής ημερομηνίας) με θέμα την κατεπείγουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., δ) να τροποποιηθεί η 20/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως ισχύει μετά την 76/2016 απόφαση του Δ.Σ.)  που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για εκμίσθωση –εκποίηση πραγμάτων έτους 2015 των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, μετά την υποβολή παραίτησης μελών της, διότι την ερχόμενη εβδομάδα έχουν δρομολογηθεί διενέργειες πλειοδοτικών διαγωνισμών, βάσει όρων διακήρυξης της Οικονομικής Επιτροπής, ε) να εγκριθούν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΔ που αφορούν στην διενέργεια χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, μετά την έγκριση των οποίων πρέπει να ακολουθήσουν διοικητικές πράξεις για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων αυτών,  και ο χρόνος που απομένει μέχρι τα χριστούγεννα είναι πολύ περιορισμένος.

Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου         O Aντιπρόεδρος του Δημοτ.Συμβουλίου                                                                               Τίρλας Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: