Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Με δώδεκα (12) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 16 μηνός Δεκεμβρίου 2016  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Δοξάτου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δοξάτου και τον ορισμό υπευθύνων. (Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας).

2ο Θέμα:   Έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

3ο Θέμα:   Λήψη απόφασης περί μεταβίβασης περιουσίας καταργημένων νομικών προσώπων στο Δήμο Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων», μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισηγητής :Ο.Ε.).

5ο Θέμα:   Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2016, του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

6ο Θέμα:   Μερική τροποποίηση  της 166/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2016» μετά από άγονο διαγωνισμό». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

7ο Θέμα:   Χορήγηση & ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

8ο Θέμα:   Λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης Κληροδοτήματος Κρικοπούλου, στις 18/12/2016 στην κεντρική πλατεία της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών) .

9ο Θέμα:   Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Θρακιωτών Νεροφράκτη για παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων. (Εισηγητής: Τ.Σ. Νεροφράκτη).

10ο Θέμα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΔΗΔ).

11ο Θέμα: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που αφορά σε τροποποίηση σχεδίου δράσης, οικονομικού έτους 2016 και στην έγκριση κάλυψης του επιπλέον ελλείμματος χρηματοδότησης της ΔΗΚΕΔΗΔ από τον Δήμο Δοξάτου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΚΕΔΗΔ).

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος οικονομικής ενίσχυσης αθλητικού συλλόγου Α.Ε. Δοξάτου με έδρα το Δήμο Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

Κοινοποίηση:

Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Δήμου

Ανάρτηση:Στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: