Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Nέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της κτηνοτροφίας για τις ντόπιες φυλές ζώων.


«Αυλαία» για νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης στον τομέα της κτηνοτροφίας που καλύπτει δαπάνες τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας για τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων.

-Πρόκειται για τη δράση «Γενετικοί πόροι στην Κτηνοτροφία» με διαθέσιμα κονδύλια ύψους 17 εκατ. € και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της όλη τη χώρα.

-Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

• Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%.

• Ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.

• Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%.

• Γονοτυπικός έλεγχος αιγοπροβάτων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής.

-Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους. Η υλοποίηση της δράσης, για την οποία ενισχύεται ο δικαιούχος, δεν πρέπει να χρηματοδοτείται και από άλλη εθνική ή κοινοτική πηγή.

-Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:

• Να τηρούν πιστά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου και της εργασίας του έργου που αναλαμβάνει όπως τους έχει εγκριθεί.

• Να τηρούν φάκελο παραστατικών.

• Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ορθή εκτέλεση της προς υλοποίηση Δράσης.

• Να διευκολύνουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση προσκομίζοντας οποιοδήποτε παραστατικό ζητηθεί.

• Να καταχωρίζουν όλα τα πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγουν σε λογισμικό πρόγραμμα.

• Να αποστέλλουν εξαμηνιαίες και ετήσιες τακτικές εκθέσεις στα αρμόδια Κέντρα.

• Να μεριμνούν για την τήρηση των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων.

Δαπάνες
-Επιλέξιμες δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης:

• Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: Η/Υ, εξοπλισμός δικτύου, εκτυπωτής, ηλεκτρονικά καταγραφικά χειρός (hand terminals) και λογισμικά περιβάλλοντος εργασίας αυτών, για Η/Υ, εξωτερικός σκληρός δίσκος.

• Υλικά εκτύπωσης: Εκτυπωτικό χαρτί, μελάνι - toner εκτυπωτών.

• Λογισμικά προγράμματα για την καταχώριση, επεξεργασία στοιχείων και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων.

-Δαπάνες προμήθειας και αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ για την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών.

-Σε περίπτωση που σε μια φυλή ζωικού πληθυσμού υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας αναπαραγωγής, η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνον για τον φορέα αυτόν, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να προσφέρει τεχνική στήριξη για τα σχετικά λογισμικά προγράμματα στους υπόλοιπους δικαιούχους, που δραστηριοποιούνται στη φυλή ζωικού πληθυσμού για την οποία είναι αναγνωρισμένος και στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, στο τμήμα γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων & διατήρησης - διάδοσης σπάνιων φυλών.

• Οργανα: Ράβδοι σωματομέτρησης, ζυγοί μέτρησης σωματικού βάρους μόσχων.

• Δαπάνες ανάλυσης DNA: Γ ια τον έλεγχο πατρότητας των ιπποειδών και τον δειγματοληπτικό έλεγχο για την επαλήθευση στοιχείων γενεαλογίας σε αιγοπρόβατα και βοοειδή.

• Δαπάνες εφοδίων: Αγορά ενωτίων για τη σήμανση νεογέννητων αμνοεριφίων και αγορά εργαλείων δερματοστιξίας και εφαρμογής ενωτίων. Ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης για όσα ζώα έχουν γονοτυπηθεί. Ποδιές ανιχνευτών κριών και τράγων, σφουγγαράκια συγχρονισμού οίστρου.

• Δαπάνες ηλεκτρονικής ανίχνευσης: Προμήθεια μηχανημάτων για την ταυτοποίηση ανίχνευσης - ανάγνωσης ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης.

Επιλέξιμες δαπάνες, για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, θεωρούνται:

• Δαπάνες εκτύπωσης, αποστολής και δημοσίευσης προσκλήσεων.

• Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών μέσων.

• Δαπάνες για την έκδοση - εκτύπωση και αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, ενημερωτικού ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού, καθώς και δαπάνες κατασκευής ιστοσελίδας για την προβολή και προώθηση της φυλής.

• Τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ

http://www.ethnos.gr/agrotis/

Δεν υπάρχουν σχόλια: