Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Με τριάντα έξη (36) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.     Ψήφιση πιστώσεων βάσει του άρθρου 160 του Ν.3463/2006.
2.     Έγκριση αποτελεσμάτων πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων καθώς και των στοιχείων ισολογισμού Δ΄τριμήνου 2016
3.     Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού 2017 Κληροδοτήματος Γαλάτειας και Χρήστου Κρικοπούλου
4.     Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού 2017 κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου
5.     Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αποζημίωσης του Κου Μουτροπίδη Γεωργίου
6.     Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί παράτασης εκμισθώσεων ακινήτων σε εταιρίες κινητής τηλεφωνίας
7.     Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί καταβολής μισθοδοσίας σε πρώην υπάλληλο του δήμου για το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας του, σύμφωνα με το Ν.4223/2013
8.     Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ 140/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας
9.     Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ 159/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας
10.  Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ένδικων μέσων επί του υπ΄αριθμ. 55/2016 κλήσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης για την υπόθεση Στυλιανού Δαρδάνη του Δημητρίου
11.  Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ένδικων μέσων επί της υπ΄ αριθμ. 58/2016 κατάθεσης δικογράφου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης του Νικολάου Μήτρου του Ερωτόκριτου
12.  Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ένδικων μέσων επί της υπ΄ αριθμ. 57/2016 κατάθεσης δικογράφου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης του Γεωργίου Δεβρίκη του Νικολάου
13.  Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για άσκηση ένδικων μέσων επί του υπ΄αριθμ. 56/2016 κλήσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης για την υπόθεση Στυλιανού Δαρδάνη του Δημητρίου
14.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας
15.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας
16.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την ειδοποίηση 3201/30-1-2017 του Δήμου Καβάλας
17.  Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριο 
18.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την  ταμειακή διαχείριση του Δήμου Δοξάτου κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο.
19.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής  και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την διαχείριση των εισφορών σε χρήμα από την επέκταση Σχεδίου Πόλεως Δοξάτου.
20.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ταμειακού ελλείμματος του Δήμου Δοξάτου.
21.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών για την υπόθεση παράνομης κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης Αστικών Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Δοξάτου.
22.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την διαχείριση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου από 1/1/2011 ως και σήμερα.
23.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την διαχείριση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου από 1/1/2011 ως και σήμερα.
24.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την διαχείριση του Κληροδοτήματος Κρικοπούλου.
25.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την χλωρίωση της δημοτικής ενότητας Δοξάτου κατά τις δυο προηγούμενες δημοτικές περιόδους.
26.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την διαχείριση του Κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου επί δημαρχίας Αναστάσιου Χατζηλαζάρου.
27.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την στατική επάρκεια του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Καλαμπακίου.
28.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την  διαχείριση του Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο.
29.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών για την υπόθεση παράνομης λειτουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Αστικών Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Δοξάτου.
30.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την διενέργεια δημοσιών έργων επί Δημαρχίας Αναστάσιου Χατζηλαζάρου.
31.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την διενέργεια μελετών επί Δημαρχίας Αναστάσιου Χατζηλαζάρου.
32.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την διενέργεια προμηθειών επί Δημαρχίας Αναστάσιου Χατζηλαζάρου.
33.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών τρίτων προς τον Δήμο Δοξάτου επί Δημαρχίας Αναστάσιου Χατζηλαζάρου.
34.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά την διενέργεια εργασιών επί Δημαρχίας Αναστάσιου Χατζηλαζάρου.
35.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής και αναφοράς ενώπιον του Σώματος  Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ)  και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών για τις υποθέσεις μη ένταξης των έργων: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κυργίων – Τ.Κ. Πηγαδίων Δήμου Δοξάτου» & «Αντικατάσταση κεντρικού  δικτύου ύδρευσης Καλαμπακίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020.
36.  Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για την κατάθεση ή μη μηνυτήριας αναφοράς μετά δηλώσεως παράστασης πολιτικής αγωγής, αναφοράς ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ), αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (ΟLAF) και οποιασδήποτε άλλης προτεινόμενης εκ του γνωμοδοτούντα δικηγόρου αναφοράς ή ένδικου βοηθήματος ενώπιον αρμοδίων αρχών/ελεγκτικών μηχανισμών για την υπόθεση της μελέτης- κατασκευής- δημοσιονομικής διόρθωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΓΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤAYΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Δαλακάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: