Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Δελτίο Τύπου της Δημοτικής παράταξης του Δήμου Δοξάτου «Ανοιχτή παρέμβαση» σχετικά με την Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου της 29-10-2015.


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25

Ισολογισμός-απολογισμός Δ. Δοξάτου 2014

-Την Πέμπτη, 29/10/2014, στο Δημαρχείο Καλαμπακίου συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση στις 16:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου με μοναδικό θέμα “Έγκριση οικονομικών στοιχείων (ισολογισμού-απολογισμού) Δήμου Δοξάτου και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014”.

-Η συνεδρίαση ξεκίνησε πάλι με καθυστέρηση 25 min.

-Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά την έναρξη των τακτικών θεμάτων 14/27 (κάτι δείχνει αυτό) και στη συνέχεια: 20/27 [2/3 από την Ανοιχτή Παρέμβαση, 5/8 από τη Μείζονα Αντιπολίτευση, 12/15 από τη Συμπολίτευση και ένας (1) ανεξάρτητος].
-Τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2014 εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.
-H Α. Π. ανέφερε ότι τα νούμερα που αναφέρονται στον Ισολογισμό – Απολογισμό δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν. Ωστόσο τόνισε ότι διαφωνεί πολιτικά με την επιλογή της δημοτικής αρχής (πρώην για οκτώ (8) μήνες και σημερινή για τέσσερις (4) μήνες) ως προς τα έξοδα. Λόγω και των παρατηρήσεων των ορκωτών λογιστών, η Α. Π. κατά την ψηφοφορία δήλωσε ¨παρών¨. Τη θέση μας ψήφισε και ο Ανεξάρτητο Δημοτικός Σύμβουλος.

-Από τον έλεγχό λοιπόν των ορκωτών λογιστών προέκυψαν τα εξής:
1) Στα κονδύλια των απαιτήσεων «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών», «Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες» και «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 1.081.298,40, για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό εκτιμούν ότι η σχηματισθείσα από τον Δήμο πρόβλεψη που αφορά απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν της πενταετίας, ποσού ευρώ 361.542,44, υπολείπεται κατά 450.000€ περίπου, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματισθεί. Λόγω μη σχηματισμού της απαιτούμενης πρόβλεψης, η αξία των απαιτήσεων, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα της χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 450.000€ περίπου.

2) Δεν επαληθεύτηκαν με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες απαιτήσεις ποσού 193.212,15€, που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των απαιτήσεων αυτών.

3) Δε σχηματίσθηκε πρόβλεψη για αποζημιώσεις που ενδέχεται να καταβάλει ο Δήμος για αγωγές που έχουν ασκηθεί εναντίον του από τρίτους, καθώς και εργαζομένους, του συνολικού ύψους 1.600.000€ περίπου, το ύψος της οποίας δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε λόγω του γεγονότος ότι δεν λάβαμε επιστολή από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου σχετικά με την πιθανή έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων.
4) Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης ελέγχου δεν έλαβαν απάντηση από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του, την ύπαρξη εμπραγμάτων βαρών επί αυτών, καθώς και για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού, πέραν αυτών που τέθηκαν υπόψη μας. Λόγω του γεγονότος αυτού διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του, την ύπαρξη εμπραγμάτων βαρών επί αυτών καθώς και για τη μη ύπαρξη αγωγών τρίτων κατά του Δήμου, πέραν αυτών που τέθηκαν υπόψη μας, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταβάλουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις.

Καλαμπάκι, 9 Νοέμβρη 2015

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Βούλα Καραγιαννίδου – Συμεωνίδου

Ελένη Κωνσταντινίδου

Μιχάλης Γ. Παπάζογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια: