Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σήμερα το απόγευμα ώρα 19.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ 

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 18 Νοεμβρίου  ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 18ης Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
2ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 161/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δοξάτου που αφορά στη 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.(Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
3ο Θέμα:   Τροποποίηση της 86/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι όπως αυτή ισχύει μετα την τροποποίησή της με την 216/2015 απόφασης του Δ.Σ.,  που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ).
4ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 57/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΔ με θέμα: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής όρων ένταξης της πράξης Δημιουργία κοινωνικού παντοπωλείου και κέντρου σίτισης απόρων, Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 49.313,35€ από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης , καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης και πληρωμή της δαπάνης από ιδίους πόρους έως την λήψη της χρηματοδότησης» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ)
5ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΔ με θέμα «Λήψη απόφασης περί αποδοχής όρων ένταξης της πράξης Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού αποθέματος Δήμου Δοξάτου, Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 16.878,53€ από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης , κάλυψης ιδίας συμμετοχής ποσού 7.233,66€, διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης και πληρωμή της δαπάνης από ιδίους πόρους έως την λήψη της χρηματοδότησης». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στην αναγκαιότητα άμεσης τροποποίησης της 86/2015 απόφασης του Δ.Σ.  που αφορά στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των νομικών του προσώπων για το έτος 2015, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη του παιδικού σταθμού Δοξάτου για τροφοδοσία σε είδη οπωροπωλείου (θέμα 3ο) και στην ύπαρξη αποκλειστικών ημερομηνιών προσκόμισης δικαιολογητικών από το  ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου και τη ΔΗΚΕΔΗΔ  προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή συμβάσεων υλοποίησης επενδυτικών τους έργων και η πιστοποίηση πληρωμής των, μέχρι 30/11/2015 (θέματα 2ο, 4ο και 5ο).
Τα θέματα 2, 4 και 5 συμπεριλαμβανόντουσαν στη ματαιωθείσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2015,  λόγω μη απαρτίας.


Κοινοποίηση:
1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
2. Τοπικό Τύπο                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια: