Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Ανακοίνωση Δήμου Δοξάτου - Προκήρυξη για άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

-Σας γνωρίζουµε ότι  µε  την υπ’  αριθµ. 3495/11-11-2015  προκήρυξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, καθορίστηκε ότι ο ανώτατος αριθμός αδειών που δύνανται να χορηγηθούν για το έτος 2016 εντός της Π.Ε. Δράμας για την  άσκηση υπαίθριου πλανόδιου είναι εικοσιέξι (26).

-Οι  ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν  την αίτησή τους έως και  18 Δεκεμβρίου 2015 µε  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά και  αποδεικτικά της ιδιότητάς τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παραπάνω προκήρυξη στη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας, Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού  στη Δράμα, τηλ. 2521351438.

-Μετά  τον έλεγχο των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόµενους και  µε απόφαση   του  Περιφερειακού Συµβουλίου  για  την  έγκριση  χορήγησης  άδειας  θα  αναρτηθεί πίνακας  προκειµένου  οι δικαιούχοι να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας. Έπειτα από σχετικές οδηγίες του Τμήματος Εμπορίου – Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης..Ο Δήμαρχος Δοξάτου

Δαλακάκης ΔημήτριοςΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

∆ικαίωµα απόκτησης  άδειας  υπαίθριου  εµπορίου  έχουν  τα   φυσικά  πρόσωπα  που  είναι άνεργα  και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1.«∆εν  συνδέονται µε  οποιαδήποτε σχέση µε  οργανωµένη  οµοειδή ή  παρεµφερή επιχείρηση, σχετική

µε  το  αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς τους».

2.  Το   ετήσιο  συνολικό  ατοµικό  εισόδηµα,  δεν   υπερβαίνει  το   αφορολόγητο   ποσό  µισθωτών  –

συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στην φορολογία εισοδήµατος.

3. Για  την  λειτουργία της  κινητής καντίνας  εφαρµόζονται οι  διατάξεις της  ισχύουσας  υγειονοµικής νοµοθεσίας.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη  χορήγηση της άδειας υπαίθριου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στην αρµόδια Υπηρεσία:

Α΄ ΦΑΣΗ

1.Αίτηση  µε   τη   µορφή  υπεύθυνης  δήλωσης  στην  οποία δηλώνει  ότι   δεν  κατέχει  άδεια  λαϊκής  ή δηµοτικής αγοράς και  ότι  δεν συνδέεται µε  οποιαδήποτε σχέση µε  οργανωµένη  οµοειδή ή  παρεµφερή επιχείρηση,  σχετική  µε   το   αντικείµενο  της  υπαίθριας  δραστηριότητάς  του/της».   Εκτός  από  την υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόµενος υποβάλει:

2.Εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος

3.καταθέτει  πιστοποιητικό από αρµόδια Υπηρεσία  από το  οποίο αποδεικνύεται,  κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε  µια  από τις κατηγορίες προσώπων ήτοι:

(α) άτοµα µε  αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και  τυφλοί

(β) πολύτεκνοι και  τα  τέκνα αυτών, καθώς και  γονείς µε  τρία τέκνα,

(γ) ανάπηροι και  θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A΄),

(δ)  άτοµα µε  αναπηρία πάνω  από πενήντα  τοις εκατό (50%),  εφόσον  δεν  οφείλεται σε   πολεµικά γεγονότα,

(ε)  γονείς   ανήλικων  τέκνων  µε   ειδικές  ανάγκες  και   γονείς   που  προστατεύουν  άτοµα µε   νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και  πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

(στ)  οµογενείς  Βορειοηπειρώτες και   οµογενείς  παλιννοστούντες,  που  προέρχονται  από την  πρώην

Ε.Σ.Σ.∆. και  τον Πόντο

(ζ)   Έλληνες  τσιγγάνοι  POM   που  έχουν   εγγραφεί    στα    δηµοτολόγια   των  οργανισµών   τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας»

4. κάρτα ανεργίας

5. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας.

Β’  ΦΑΣΗ: Κατά την  έκδοση  της  σχετικής  άδειας  υπαιθρίου  εµπορίου,  ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στην αρµόδια Υπηρεσία:

1) βεβαίωση της  οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας  (∆ΟΥ)  περί υποβολής  δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε  τους νόµους 4045/ 1960 (47 Α) και  1642/ 1986 (125 Α) και  την βεβαίωση θεώρησης  αποδείξεων ή  µηδενική απόδειξη της ταµειακής µηχανής που θα χρησιµοποιηθεί για την δραστηριότητα.

2) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’ αυτόν,

3)  βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής  Υπηρεσίας  από την οποία προκύπτει ότι  ο  ενδιαφερόµενος τηρεί  τις  προϋποθέσεις  της  ισχύουσας  υγειονοµικής  νοµοθεσίας,  εφόσον  πρόκειται  για  διάθεση τροφίµων- ποτών,

4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του

5) την άδεια κυκλοφορίας ως και  την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφεροµένου  ή  του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το  όχηµα που τυχόν  πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας

6) Για  την  λειτουργία των κινητών καντινών,  απαιτείται η  κατοχή άδειας και  εκτός από τα  από τα παραπάνω  δικαιολογητικά απαιτείται έκθεση  της  αρµόδιας Τουριστικής Αστυνοµίας,  ότι  το  αµάξωµα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εµφάνισης.

7)Ο ωφέλιµος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) τετραγωνικά µέτρα και  να µην υπερβαίνει τα  δέκα (10) τετραγωνικά µέτρα.

8)Βεβαίωση  έγκριση της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών  και  Επικοινωνιών Ν.  ∆ράµας για το    µηχανοκίνητο όχηµα (τρέϊλορ, συρόµενο, καντίνα κ.λ.π.) που θα χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αρµοδιότητας.

9) Βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων - ποτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Αθανασίου, Τηλ. Επικ. 2521068555 (κος Ανδρεάκης Γρηγόριος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και  ώρες της εβδοµάδας.
Δεν υπάρχουν σχόλια: