Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.15΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου την 25η του µηνός Νοεµβρίου του 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

-Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων έτους 2015

-Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισµού έτους 2015.

-Εισήγηση του σχεδίου της 21ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015.

-Εισήγηση του σχεδίου της 22ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015.

-Εισήγηση       του       σχεδίου           της       10ης       αναµόρφωσης            του       τεχνικού προγράµµατος ήµου ∆οξάτου οικονοµικού έτους 2015.

-Παραλαβή της µελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης ΕΕΛ ήµου και κατασκευής εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισµών ήµου ∆οξάτου».

-Έγκριση της υπαρίθµ.11/2015 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του  ∆ήµου  που αφορά     την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ήµου ∆οξάτου και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2016» και κατάρτιση των όρων διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή ή προµηθευτών για την ως άνω προµήθεια.

-Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.

-Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo. 10.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo 11.Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση σε δικαστήριo.Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

∆αλακάκης ηµήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: