Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019

Καλαμπάκι… το χωριό με τα ποδήλατα – Ιστορική αναδρομή του ποδηλάτου στο Καλαμπάκι από το έτος 1948…

-Αρχές δεκαετίας 1960 μπροστά στο παληό καμπαναριό του Καλαμπακίου όπου στεγάζετο το πρώτο ποδηλατάδικο του Αυγερινού... ασκούνται στα πρώτα ποδήλατα του Καλαμπακίου... τέκνα της Οικογένειας Παναγιώτη Αυγερινού, Κατίνα, Σμαρώ και Χρυσούλα την δεκαετία 1950…

(Γράφει ο κ.Ανθόπουλος Σταύρος)
-Μια συζήτηση με τον Παναγιώτη Αυγερινό του Άγγελου (ο γνωστός ποδηλατάς του Καλαμπακίου) ήταν ικανή να κατατάξω το χωριό στην κατηγορία της …ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗΣ!
-Από το 1948 Έξι (6) μικροεπιχειρήσεις ενοικίασης ποδηλάτων ήταν ικανές να κινούν το κόσμο με αντίτιμο από 2 δραχμές έως και 6 δραχμές ανά μέρα .
Οι ‘’Ποδηλατάδες’’…
1.Αυγερινός Άγγελος. Ξεκίνησε το 1948 με την αγορά 5-6 ποδηλάτων και τα έφτασε έως τα 18…. Οι επισκευές γινόταν στο σπίτι του και η πιάτσα του ήταν στο καμπαναριό της εκκλησίας στην πλατεία Το 1970 ανάλαβε ο γιος του Παναγιώτης όπου διατήρησε κατάστημα στην πλατεία έως το 2010.
2.Τζιβανάκης Ιωάννης 1950… Πατέρας του κηπουρού μας Θεοδόση. Διατηρούσε 3-4 ποδήλατα. Οι επισκευές γινόταν στο σπίτι του και η πιάτσα του ήταν μπροστά στην εκκλησία στην πλατεία
3.Ιντζές Γρηγόρης 1952… Διατηρούσε 5-6 ποδήλατα. Οι επισκευές γινόταν στο σπίτι του και η πιάτσα του ήταν μπροστά στην εκκλησία στην πλατεία .
4. Ιωαννίδης Ανέστης 1960… Διατηρούσε 5-6 ποδήλατα. Οι επισκευές γινόταν στο σπίτι του και η πιάτσα του ήταν μπροστά στην εκκλησία στην πλατεία .
5.Καρλάκης Στέλιος 1960… Διατηρούσε 5 ποδήλατα. Οι επισκευές γινόταν στο σπίτι του και η πιάτσα του ήταν στην πλατεία .
6.Μελισσινός Αθανάσιος 1955…. Πατέρας του Γιώργου(ASCOT). Διατηρούσε 5 ποδήλατα. Οι επισκευές γινόταν στο σπίτι του και η πιάτσα του ήταν στην πλατεία .
«Ποδήλατο»:
-Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.
Ποδηλατόδρομος:
-Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.
Άρθρο 16
-Θέση επί της οδού
1. Στο οδικό δίκτυο της χώρας ισχύει η δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας. Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 1 και 17 παρ. 6 του παρόντος Κώδικα, να οδηγεί το όχημά του πλησίον του δεξιού άκρου του οδοστρώματος και αν ακόμη ολόκληρο το οδόστρωμα είναι ελεύθερο.
2. ο οδηγός, με εξαίρεση την περίπτωση απολύτου ανάγκης, υποχρεούται να κινείται αποκλειστικά στις καθορισμένες για την κατηγορία του οχήματός του ειδικές οδούς, οδοστρώματα και λωρίδες κυκλοφορίας όπου υφίστανται τέτοιες ………… οι δε οδηγοί μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και μη μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και οι οδηγοί ζώων, υποχρεούνται να κινούνται κατά μήκος οποιουδήποτε προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας βατού ερείσματος της οδού, εφόσον υπάρχει, και δεν προκαλείται δυσχέρεια στους χρησιμοποιούντες αυτό, άλλως πλησίον του άκρου δεξιού του οδοστρώματος.
Άρθρο 21
-Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων
1. ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάι του, ή ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση την κατεύ8υνση και την ταχύτητά τους.
2. Πριν από κάθε ελιγμό, ο οδηγός υποχρεούται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του αυτή, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν τους δείκτες κατεύθυνσης, αν δε αυτοί δεν λειτουργούν, υποχρεούται να δώσει τα ακόλουθα σήματα με το χέρι: α) Έκταση του βραχίονα για στροφή προς την κατεύθυνση αυτού.
β) Κάμψη του βραχίονα προς τα πάνω για στροφή προς την αντίθετη πλευρά αυτού. γ) Κάμψη του βραχίονα προς τα κάτω, για τον ελιγμό στάθμευσης.
3. Η προειδοποίηση που δίνεται με τους δείκτες κατεύθυνσης επιβάλλεται να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του ελιγμού και να παύει όταν ολοκληρωθεί ο ελιγμός. 
4. Ο οδηγός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. Αυτός που επιχειρεί στην οδό συνεχείς ή διακεκομμένους ελιγμούς και κίνηση που εγκυμονεί κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες της οδού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και επί τόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.»
Άρθρο 35
-Κανόνες χρήσης φώτων εντοπισμού θέσης
3. Τη νύκτα και οποτεδήποτε η ορατότητα είναι ανεπαρκής, η παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων οχημάτων που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση πρέπει να επισημαίνεται με τα μπρος και πίσω φώτα θέσης ή στάθμευσης.
Εξαιρούνται:
β) Τα δίτροχα ποδήλατα, δίτροχα μοτοποδήλατα ή δίτροχες μοτοσικλέτες χωρίς καλάθι, που βρίσκονται σε στάση ή στάθμευση στα άκρα του οδοστρώματος σε κατοικημένη περιοχή και δεν είναι εφοδιασμένα με συσσωρευτή (μπαταρία). 
Άρθρο 40 
Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων
1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων, απαγορεύεται:
α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.
β) Να ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα.
γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του οχήματος τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.
δ) Να κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα.
ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.
στ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές. Από τη διάταξη αυτήν εξαιρούνται ακουστικά και κεφαλόφωνα ανοικτής ακρόασης φορητών συσκευών ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία σε μικρή απόσταση μεταξύ των οδηγών. Ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών ή μεταξύ των οδηγών των οχημάτων αυτών και σταθμών βάσης ή άλλων κινητών σταθμών ραδιοδικτύων, καθώς επίσης και μεταξύ των οδηγών εκπαιδευτικών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων κατά τις φάσεις της εκπαίδευσης ή της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.
ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.
2. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
3. Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών. 
4. -Οι οδηγοί ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων απαγορεύεται να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους.
-Κείμενα από τον εξαίρετο φίλο της σελίδας μας κ.Ανθόπουλο Σταύρο το οποίο και ευχαριστούμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: