Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020

Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δοξάτου σχετικά με την Απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει του ΦΕΚ Α’ 68/ΠΝΠ της 20/3/2020, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020, για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν ή έκλεισαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                       Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/29-05-2020
                                      Δια Περιφοράς Συνεδρίασης
                             του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
                                          Αριθμός Απόφασης 83/2020
                                               
                                                      Περίληψη
«Απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει του ΦΕΚ Α’ 68/ΠΝΠ της 20/3/2020, η οποία                  
κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020».
-Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 29η του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα από 09.00΄ έως 20.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 4737/25-05-2020 πρόσκληση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και της αριθμ.πρωτ. 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών .
-Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
                                                         ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ
1
Καγγελίδης Ιωάννης
10
Ζουμπούλογλου Αναστάσιος
19
Λουλούδης Ιωάννης
2
Καραμπακάλης Δημήτριος
11
Ιωάννου Χρήστος
20
Φυρινίδης Ευστάθιος
3
Μουστάκα Μαρία
12
Κρικοπούλου – Πατιά Κων.
21
Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης
4
Μπερμπερίδης Αθανάσιος
13
Κρυωνίδης Βασίλειος
22
Παπαδόπουλος Παρασκευάς
5
Χαριτωνίδης Ιωάννης
14
Μουλιστάνος Αθανάσιος
23
Κιτσουκάκης Ιωάννης
6
Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ.
15
Στάντζιος Πασχάλης
24
Χαλκίδης Χαράλαμπος
7
Χορόζογλου Παρθένα
16
Παπαζώτου Κυριακή
25
Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα
8
Δαλακάκης Δημήτριος
17
Δολαπτσή Ηλιάνα
26
Εμμανουηλίδου Νικολέτα
9
Ζεκερίδης Χαράλαμπος
18
Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π.
27
Γεωργιάδης Ιωάννης

-Δεν συμμετείχαν στη ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και θεωρούνται απόντες οι δημοτικοί σύμβουλοι:
1. Στάντζιος Πασχάλης
-Οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τηλεφωνικών μηνυμάτων (sms).
-Για την συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.
-Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο πρόχειρων πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. πρωτ. 4589/20-05- 2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι:
«…ΘΕΜΑ : Απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει του ΦΕΚ Α’68/ΠΝΠ της 20-03-2020, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020
-Παρακαλούμε να συμπεριληφθεί στην επόμενη ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. του Δήμου Δοξάτου το θέμα με τίτλο «Μείωση δημοτικών τελών βάσει του ΦΕΚ Α’68/ΠΝΠ της 20-03- 2020, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020».
-Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20- 3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68Α/20.03.2020), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Α) επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
Β) επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής και
Γ) σε ότι αφορά το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, εφόσον για τις εν λόγω επιχειρήσεις έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, είναι ευνόητο ότι δεν διενεργούν μισθώσεις ή πωλήσεις για το επίμαχο χρονικό διάστημα, δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, και δεν θα αποδώσουν τα αντίστοιχα αναφερόμενα τέλη (καθόσον δεν τα έχουν εισπράξει). Επιχειρήσεις που επλήγησαν ή έκλεισαν θα πρέπει να καταθέσουν στον δήμο και μέχρι ένα (1) μήνα από την λήψη της απόφασης από το Δ.Σ. :
α) την Υπεύθυνη Δήλωση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»,
β) την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή απόδειξη πληρωμής τέλους και
γ) τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
-Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου περί απαλλαγής από τα αναλογούντα τέλη χρήσης παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και για συμψηφισμό μελλοντικών απαιτήσεων τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής.
…»
-Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93) και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησηςπρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), σύμφωνα με τις οποίες: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της 3 αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση.»
4. Την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγουσα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α΄55), την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α΄64), την από 20/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα θέματα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄68), την από 30/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄75).
5. Το αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α:. του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
6. Την αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
7. Την ανωτέρω εισήγηση.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4683/2020.
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
-Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου τριακοστού εβδόμου της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68Α/20.03.2020), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/20, εγκρίνει τα κάτωθι:
Α) επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.
Β) επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, αυτά συμψηφίζονται με μελλοντικές απαιτήσεις τελών
Γ) σε ότι αφορά το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, εφόσον για τις εν λόγω επιχειρήσεις έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, είναι ευνόητο ότι δεν διενεργούν μισθώσεις ή πωλήσεις για το επίμαχο χρονικό διάστημα, δεν εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, και δεν θα αποδώσουν τα αντίστοιχα αναφερόμενα τέλη (καθόσον δεν τα έχουν εισπράξει).
- Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν ή έκλεισαν θα πρέπει να καταθέσουν στον δήμο και μέχρι ένα (1) μήνα από την λήψη της απόφασης από το Δ.Σ. :
α) την Υπεύθυνη Δήλωση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ»,
β) την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή απόδειξη πληρωμής τέλους και
γ) τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
-Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 83/29-05-2020. Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
                                     Ακριβές απόσπασμα
                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: