Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Με δέκα τέσσερα (14) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, καλούνται σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 12.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.

                                                                                                18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Καλαμπάκι: 19/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                   Αριθμ.Πρωτ.: 5916
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Νεροφράκτη & Κανάρη
Καλαμπάκι Τ.Κ. 66031
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Καλλιόπη
Τηλ.: 25213 52400-406
Fax: 25213 52409

                                                                              Προς
                                                                              Τα τακτικά μέλη κ.κ.
                                                                               Καραμπακάλη Δημήτριο,
                                                                               Μπερμπερίδη Αθανάσιο, Δαλακάκη
                                                                               Δημήτριο, Παπαζώτου Κυριακή,
                                                                               Καγγελίδη Ιωάννη, Παπαδόπουλο
                                                                               Παρασκευά

                                                                               Κοινοποίηση
                                                                               Αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
                                                                               Χαλκίδη Χαράλαμπο, Κιτσουκάκη
                                                                               Ιωάννη, Χαριτωνίδη Ιωάννη,
                                                                               Λουλούδη Ιωάννη, Ιωάννου
                                                                               Χρήστο, Ζεκερίδη Χαράλαμπο
                                                                              -Αντιδημάρχους
                                                                              -Προέδρους Κοινοτήτων
                                                                              -κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα
                                                                              -κο Γεωργιάδη Ιωάννη
                                                                              -Προϊσταμένους Δ/νσεων
                                                                              -Ειδικό Συνεργάτη
                                                                              -Επιστημονικό Συνεργάτη

                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), σε συνδυασμό με την αριθμ. 163/33282/29-05- 2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6- ΑΨ7), σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών την 23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτη και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης. Εισήγηση: 5713/15-06-2020.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αποδοχής τριών χρηματοδοτήσεων συνολικού ποσού 363.695,43€, 2ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων και 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Εισήγηση: 5727/15-06-2020.
3. Μετάθεση ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών και αποσφράγισης προσφορών λόγω διακοπής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ. Εισήγηση: 5766/16-6-2020.
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» (Αριθμός Διακήρυξης: 4134/2020 και αα 89935) προϋπολογισμού #700.000,00€# πλέον Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 67/2020 (ΩΤΚ6Ω95-33Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εισήγηση: 5768/16-06-2020.
5. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο σχετικά με α) την άσκηση αγωγής κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη Φλώρου και β) τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης, μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κ.λπ. κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου.
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αριθμ. 2367/9-3-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αριθμ. 5007/01-06-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης του ΡΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αριθμ. 5081/2-6-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης του ΒΡΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
9. Παραπομπή υπόθεσης διορισμού ή μη πληρεξούσιου δικηγόρου στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την υπόθεση αγωγής των κ.κ. Παπαντίδου Αικατερίνης και Πεφτίνα Μελαχροινής κατά του Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.
10. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την δικάσιμο της 15/7/2020 για την εκδίκαση της με αριθμ.κατ. ΑΓ53/2019 αγωγής του Ράδου Νικολάου κατά του Δήμου Δοξάτου.
11. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής κατά την δικάσιμο της 14.07.2020 για την εκδίκαση της με αριθμ.κατ.ΑΓ37/2019 αγωγής της Ο.Ε. με την επωνυμία «ΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Δοξάτου.
12. Εξέταση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 5695/15-06-2020 αίτησης της ΕΥΜΟΡΦΙΛΗΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ σχετικά με την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που απορρέει Σελίδα 2 από 3 από την με αριθμ.κατ. 36/2015 αγωγής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κομοτηνής.
13. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να καταθέσει προτάσεις και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. τμ 48/2020 αγωγής του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ κατά του Δήμου Δοξάτου.
14. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να καταθέσει προτάσεις και να παραστεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. τπ4/2020 αγωγής του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου Δοξάτου» κατά του Δήμου Δοξάτου.

                                      Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
                                                Θεμιστοκλής Ζεκερίδης
                                                                α/α
                      (σύμφωνα με την 55/10077/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου)
                                                     Ο Αντιδήμαρχος

                                               Δημήτριος Καραμπακάλης
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Ο.Ε.
2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: