Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δοξάτου σε Τακτική Συνεδρίαση την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


                                                                                                   Συνεδρίαση: 4η /2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Καλαμπάκι: 18/06/2020
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                                                                Αριθμ.Πρωτ.:5900
Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Νεροφράκτου & Κανάρη
Καλαμπάκι Τ.Κ. 66031
Πληροφορίες: Τρούτπεγλη Καλλιόπη
Τηλ.: 25213 52400-406
Fax: 25213 52409

                                                                                   Προς
                                                                                   Τα τακτικά μέλη κ.κ.
                                                                                    Μπερμπερίδη Αθανάσιο,
                                                                                    Χατζηπροδρόμου Ιπποκράτη,
                                                                                     Κρικοπούλου-Πατιά Κων/να,
                                                                                     Λουλούδης Ιωάννης, Καγγελίδη
                                                                                    Ιωάννη, Κιτσουκάκη Ιωάννη

                                                                                    Κοινοποίηση
                                                                                    Αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
                                                                                    Μουστάκα Μαρία, Στάντιο
                                                                                    Πασχάλη, Χαλκίδη Χαράλαμπο,
                                                                                    Δολαπτσή Ηλιάνα
                                                                                    Αντιδημάρχους
                                                                                    Προέδρους Κοινοτήτων
                                                                                    κα Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα
                                                                                    κο Γεωργιάδη Ιωάννη
                                                                                    Προϊσταμένους Δ/νσεων
                                                                                    Ειδικό Συνεργάτη
                                                                                    Επιστημονικό Συνεργάτη

                                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 22 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ στο Δημαρχείο, Νεροφράκτου και Κανάρη γωνία στο Καλαμπάκι, 1ος όροφος (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
1. Χωροθέτηση Κάδων Ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ιματισμού. Εισήγηση: 5701/15-06-2020.
                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                     ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Ε.Π.Ζ.
2. Γραφείο Αρχείου – Πρωτοκόλλου
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: