Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Σε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου σήμερα Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 και ώρα 18.30΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 28  Ιουνίου  2016  ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30’ μετά και την ματαίωση των συνεδριάσεων της 27ης Ιουνίου  2016  και της 28ης Ιουνίου 2016 (ώρα 11.00)  λόγω μη απαρτίας,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας  διάταξης που συμπεριλαμβανόντουσαν στη πρόσκλησης της συνεδρίασης της 27ης Ιουνίου 2016, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006  «…αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται ειδική αναφορά των ανωτέρω.…….» :

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για τον  κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 28ης Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

2ο Θέμα:   Ενημέρωση από την Αναπτυξιακή Δράμας για την επικείμενη 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (CLLD) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020).

3ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου. (Εισηγητής: αιτούντες δημοτικοί σύμβουλοι (σχετική διάταξη άρθρο 67 του Ν. 3852/2010)).

4ο Θέμα:   Λήψη απόφασης επί ονοματοδοσίας περιφερειακών οδών εντός του οικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

5ο Θέμα:   Λήψη απόφασης επί γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για περίπτερο που έχει κενωθεί  στη Τοπική Κοινότητα Κυργίων Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: ΕΠΖ).

6ο Θέμα:   Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού).

7ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου έτους 2016» μετά από άγονο διαγωνισμό. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

8ο Θέμα:   Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2016» μετά από άγονο διαγωνισμό.(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

9ο Θέμα:   Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσεως έτους 2015 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Γαλάτειας Χρήστου Κρικοπούλου, Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α). (Εισηγητής: Ο.Ε.).

10ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού χρήσεως έτους 2015 του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης Κληροδοτήματος Δημοσθένη Νάννου, Δήμου Δοξάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α). (Εισηγητής: Ο.Ε.).

11ο Θέμα: Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

12ο Θέμα: Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού (3ης Τεχνικού Προγράμματος) οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

13ο Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την «Προμήθεια μηχανήματος έργων πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων». (Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Πληροφοικής και Διαφάνειας).

14ο Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 19/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (τροποποιήθηκε  με την 75/2016 ΑΔΣ) που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το οικονομικό έτος 2016. (Εισηγητής: Δήμαρχος).

15ο Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) στύλου & ενός (1) Φ.Σ. S-17 στη Τοπική Κοινότητα Πηγαδίων. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

16ο Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης δύο (2) στυλων & δύο (2) Φ.Σ. S-17 στη Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής. (Εισηγητής: Τ.Υ.).

-Ο κατεπείγον χαρακτήρας της παρούσης συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της ύπαρξης των αποκλειστικών προθεσμιών που υπάρχουν (θέμα 13ο /άμεση αξιολόγηση των υποβλειθέντων προτάσεων), στην ανάγκη σύναψης συμβάσεων για την προμήθεια τροφίμων (8ο θέμα / οι συμβάσεις έτους 2015 έχουν ήδη λήξη) καθώς και στο ότι οι υπηρεσίες έχουν προγραμματίσει ενέργειες σχετικές με τα θέματα της συνεδρίασης που ματαιώθηκε (δύο φορές) που πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις άδειες της θερινής περιόδου που θα δοθούν στους υπαλλήλους.Κοινοποίηση:                                                                     O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου                                 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος


Δεν υπάρχουν σχόλια: