Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Υποβολή και οριστικοποίηση ως 15 Ιούνη έχουν προθεσμία οι αγρότες για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Αυστηρά μέχρι τις 15 Ιουνίου- έχουν στην διάθεσή τους οι αγρότες προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.


-Σύμφωνα με τον οργανισμό πληρωμών, οι αιτήσεις μεταβίβασης υποβάλλονται υποχρεωτικά στην εφαρμογή, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
-Καταχώρηση Εκτύπωση του υποδείγματος
-Υπογραφή από τους συμβαλλομένους
-Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο χωριστά από αρμόδια αρχή
-Επισύναψη ηλεκτρονικού αρχείου των απαιτούμενων δικαιολογητικών
-Οριστικοποίηση, που ενέχει τη θέση της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
-Εκτύπωση της αίτησης μεταβίβασης και του διαβιβαστικού με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία εισερχομένου ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
-Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 15η Ιουνίου 2016.
-Αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί έως και 15-6-2016 θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2016.
-Επισημαίνεται ότι αίτηση εγγραφής για δημιουργία προσωπικού λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης ή σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να λάβουν κωδικό και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.
-Πριν την οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησης, παράκληση να έχουν αναγνωστεί προσεκτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην εγκύκλιο αιτήσεων μεταβίβασης ΔΒΕ έτους 2016.
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
1. Η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (στο εξής «αίτηση μεταβίβασης») υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου.
2. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων, εκτός της περίπτωσης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, όπου η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον κληρονόμο.
3. Η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται από τον ίδιο τον γεωργό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του είτε στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε μέσω πιστοποιημένου φορέα υποβοήθησης των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ.
4. Για να θεωρηθεί πλήρης η καταχώρηση της αίτησης μεταβίβασης απαιτείται:
-η καταχώρηση των δεδομένων της αίτησης μεταβίβασης,
-η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού αρχείου (από σαρωτή) με το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης, όπως αυτό καθορίζεται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
-Το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης υποβάλλεται πλήρως και ορθά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τους αντισυμβαλλόμενους και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
-Για την κατηγορία μεταβίβασης «Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς», το υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον κληρονόμο και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή.
5. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα, με την οριστικοποίηση της στη διαδικτυακή εφαρμογή. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και θεωρείται υποβληθείσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο γεωργός εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και την φυλάσσει για μία πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό του αρχείο μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο ελέγχων.
6. Η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση της αίτησης μεταβίβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση και υποβολή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
Ταυτόχρονες διαδοχικές μεταβιβάσεις
-Ως «ταυτόχρονη διαδοχική μεταβίβαση» ορίζεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που αποκτώνται από μεταβίβαση εντός του ίδιου έτους ενίσχυσης. Τέτοιες μεταβιβάσεις επιτρέπονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς μεταβιβάζει οριστικά ή μισθώνει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα σε άλλο γεωργό, ή
β) όταν λύεται μια μίσθωση δικαιωμάτων και ο κάτοχος των δικαιωμάτων προβαίνει σε άλλη μίσθωση ή οριστική μεταβίβαση αυτών.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
-Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή του έτους. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 31η Μαΐου 2016 (καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης χωρίς ποινή).
-Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης.
-Σε περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα.
Τροποποίηση και ακύρωση αίτησης μεταβίβασης
1. Η ακύρωση ή/και τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, του άρθρου 3 της παρούσας, εφόσον συμφωνούν οι δύο αντισυμβαλλόμενοι.
2. Αίτηση ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης του εκάστοτε έτους, γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την 15 Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η υποβολή της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι 10 Ιουνίου 2016.
3. Για την τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης απαιτείται πρώτα η ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης, όπως περιγράφεται παραπάνω και η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή της τροποποιημένης αίτησης μεταβίβασης, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.
Γιαννακοπούλου Φανή|  08/06/2016 - 09:48 πμ

http://www.agronews.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: