Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 14.15΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ

-Σας προσκαλούµε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµαρχείου την 22η του µηνός Ιουνίου του 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:15 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:

1.   Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισµού 2016

2.   Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισµού έτους 2016

3.   Εισήγηση του σχεδίου της 4η  αναµόρφωσης του προϋπολογισµού

οικονοµικού έτους 2016

4.   Εισήγηση    του    σχεδίου    της    3ης      αναµόρφωσης     του    Τεχνικού προγράµµατος  και  της  5η   αναµόρφωσης  του  προϋπολογισµού

οικονοµικού έτους 2016

5.   Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισµού για την

ανάδειξη προµηθευτών της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»

6.   Καθορισµός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της υπαρίθµ.20/2016 µελέτης των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια µηχανήµατος έργων πολλαπλών χρήσεων και παρελκόµενων»

7.   Καθορισµός του τρόπου εκπόνησης της µελέτης: «Μελέτη στατικής

επάρκειας σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου-Λυκείου Καλαµπακίου» και ψήφιση πίστωσης

8.   Καθορισµός    του    τρόπου    εκπόνησης    της    µελέτης:    «Γεωτεχνική

έρευνα-γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης σχολικού συγκροτήµατος Γυµνασίου –Λυκείου Καλαµπακίου» και ψήφιση πίστωσης

9.   Παραλαβή  της  µελέτης:      «Τοπογραφικές εργασίες  αποτυπώσεων κοινοχρήστων χώρων ήµου ∆οξάτου»      Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

               ∆αλακάκης ηµήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: