Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

O Δήμος Δοξάτου καλύπτει τα έξοδα διανυκτέρευσης και διατροφής των δύο (2) ατόμων της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας από 07/03/2015 έως 08/03/2015.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ

ΗΜΟΣ: ΟΞΑΤΟΥ

/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ηµεροµηνία: 06/03/2015 Αριθµ. Πρωτ. : 3445

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της διανυκτέρευσης µε πρωϊνό και φαγητό για δύο (2) άτοµα της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας από 07/03/2015 έως 08/03/2015.
Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (.Κ.Κ)

Τις  διατάξεις  του  Π..  28/80  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08

Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 ΕΚ 247 Α)

6.  Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 ΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β)

απόφαση Υπουργού Οικονοµικών

Την ύπαρξη πίστωσης στον Κ.Α. 00/6443 του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

Την αριθµ. 41/2015 απόφαση του .Σ. για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενείας της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας

Την αριθµ. 44/2015 Π.Α. της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Την µε αριθµ. πρωτ. 2950/27-02-2015 προσφορά του προµηθευτή

Την ανάγκη του ήµου για τη λήψη      υπηρεσιών για τη διανυκτέρευση µε πρωϊνό  και  παροχή  φαγητού  για  δύο  (2)  άτοµα  από  07/03/15  έως  και

08/03/15.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη διανυκτέρευση µε πρωϊνό και παροχή φαγητού για δύο (2) άτοµα από 07/03/15 έως και 08/03/15, στην ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε., που εδρεύει στο Καλαµπάκι (/νση: 66 031 Καλαµπάκι ράµας, ΑΦΜ: 099741860, ΟΥ: ράµας), έναντι αµοιβής µέχρι 212,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00/6433 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015.

πληρωµή θα γίνει µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου, µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών.Ο ήµαρχος

∆αλακάκης ηµήτριος


Δεν υπάρχουν σχόλια: