Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Απόφαση του Δήμου Δοξάτου απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Καλαµπάκι: 19/03/2015

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ                                          Αρ. Πρωτ.: 4165

∆ΗΜΟΣ  ΟΞΑΤΟΥ

Θέµα:  Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την

«Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας του ∆ήµου και των Νοµικών του Πορώπων»

Ποσού: # 19.350,00#Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΞΑΤΟΥ

1)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
2)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  209  του  Ν.  3463/2006  «Κύρωση  του  Κώδικα  ∆ήµων  και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006).
3)  Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α.).
4)  Την υπ αριθµ. 27319/2002 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ιοίκησης και
Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.
2503/97» (ΦΕΚ 945΄/24-07-2002).
5)  Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.
6)  Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14-
02-2005).
7)  Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010).
8)  Τις   διατάξεις          του        Ν.4013/2011    «Σύσταση        ενιαίας   Ανεξάρτητης   Αρχής   ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (204/Α΄/15-09-
2011).
9)  Τις διατάξεις άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014)
10) Τις διατάξεις άρθρου 144 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014)
11) Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου
83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (Φ.Ε.Κ. 1291΄/11-8-2010 ).
12) Τις  διατάξεις  του  Π..  113/2010  και  της  εκτελεστικής  αυτού  εγκύκλιο  30/2011  του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης «Ανάληψη Υποχρέωσης από ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).
13) Τις διατάξεις του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35/29-06-2000 για την καταπολέµηση και καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α΄/5-6-2003).
14) Την  υπ'αρ.  14/2015  Απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  περί  έγκρισης  διενέργειας  της δαπάνης.
15) Την υπ. αριθ. 41/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 10/6634  µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθ/τας και  ευπρεπισµού»  και  του  Κ.Α.  30/6634 µε  τίτλο  «Προµήθεια  ειδών  καθ/τας  και ευπρεπισµού» του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2015.

16) Το πρωτογενές αίτηµα του ∆ήµου στο ΚΗΜΗΣ.

17) Την υπ.αρ. 41/2015 Π.Α.Υ. η Α.Α.Υ. της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.

18) Την τεχνική περιγραφή.

19) Την από 18/03/2015 Γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών.

20) Την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αποδεχόµαστε την από 18/03/2015    Γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών προµηθειών , αξιολόγησης των προσφορών, γνωµοδότησης επί αυτών.

Β. Εγκρίνουµε την προµήθεια «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των προµηθευόµενων ειδών όπως εµφανίζονται στο παράρτηµα Α, αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας.

Γ. Αναθέτουµε την προµήθεια «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού» ως κάτωθι:

α)  στον ∆ήµου οξάτου σε βάρος του Κ.Α. 10/6634 έναντι του ποσού των 3.850,00και του Κ.Α.

30/6634 έναντι του ποσού των 1.500,00€

β) στο Ν.Π...∆ήµου οξάτου σε βάρος του Κ.Α. 15/6633.01 έναντι του ποσού των 1.000,00και του Κ.Α. 15/6634.01 έναντι του ποσού των 5.000,00€,

γ) στην Η.Κ.Ε.Η.., σε βάρος του Κ.Α. 64.08.0100 έναντι του ποσού των 1.000,00€

δ) στην Σχολική Επιτροπή Α΄βαθµιας Εκπ/σης έναντι ποσού 3.000,00και ε) στην Σχολική Επιτροπή Β΄βαθµιας Εκπ/σης έναντι ποσού 4.000,00€

ήτοι, του συνολικού ποσού των #19.350,00#συµπεριλαµβανοµένου   ΦΠΑ στην «Α. & Β. Παναγιωτίδου Ο.Ε.» µε διακριτικό τίτλο   «ΠΟΡΕΙΑ Ο.Ε.» (/νση: 4ο  χλµ. ράµας-Καβάλας, Α.Φ.Μ. 999888003, .Υ. ράµας).

. Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα εκτελεσθεί άµεσα ή τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων.

Ε. Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας, θα γίνει   µε την εξόφληση του 100% της αξίας   των προσκοµιζόµενων τιµολογίων, την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, υπογραφόµενου από την αρµοδίως οριζόµενη Επιτροπή Παραλαβής.Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΑΚΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: