Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Με είκοσι έξη (26) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Μαρτίου και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος στο Καλαμπάκι.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου
Π Ρ Ο Σ
Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων
-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 30 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.00, στην  αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  στο   Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον ορισμό της Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου ως Ιστορική Εδρα του Δήμου μας. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
2ο Θέμα: Εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών).
3ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2014. (Εισηγητής: Δήμαρχος) .
4ο Θέμα: Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος του Δήμου Δοξάτου για ένταξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» (ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.) που υλοποιεί το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Εισηγητής: Σερέτης Ανέστης Δημοτικός Σύμβουλος).
5ο Θέμα: Λήψη  απόφασης  για  ανανέωση  αδειών  παραγωγών  λαϊκών  αγορών.
(Εισηγητής: Αυτοτελές  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

6ο Θέμα: Λήψη απόφασης  για συγκρότηση  της επιτροπής εξέτασης  των δικαιολογητικών που αφορούν σε αιτήματα για μείωση δημοτικών τελών. (Εισηγητής: Αυτοτελές  Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).
7ο Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στο Δοξάτο». (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
8ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα οδοποιίας Δ.Κ. Δοξάτου» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
9ο Θέμα: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ράμπας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δ.Κ. Καλαμπακίου». (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
10ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιίας Δήμου Δοξάτου». (Εισηγητής:  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
11ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
12ο Θέμα: Λήψη  απόφασης  για  έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  (3η)  και
τροποποίησης τεχνικού  προγράμματος (2η  ) Δήμου Δοξάτου έτους 2015.
(Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) .
13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 (4η). (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
14ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.801,78 για την εγγραφή του υποέργου : «ΕΡΓΑ ΟΚΩ» της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στο Δοξάτο» και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (3η) Δήμου Δοξάτου έτους 2015. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) .
15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 4.225,00 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
13717/26-02-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για ειδική εκλογική αποζημίωση. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 1.066,41 από υπόλοιπο λογαριασμού όψεως που τηρούσε ο Δήμος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).
17ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης συμβάσεως για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του νέου δημοτικού κτιρίου στο Καλαμπάκι. (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).
18ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου για παραχώρηση από το Δήμο, καταστήματος στον οικισμό του Ο.Ε.Κ. Αγίου Αθανασίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).
19ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ αριθμ. 15/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου με θέμα: «Καθορισμός εισφορών για την φιλοξενία βρεφών στο βρεφονηπιακό   σταθμό τηςΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.>»(Εισηγητής:Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).
20ο Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος του «Φιλανθρωπικού Σωματείου Στήριξης Οικογένειας Παιδιού» (ΣΤ.Ο.Π.) για παραχώρηση από το Δήμο αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα Αγίου Αθανασίου για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
21ο Θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Υγιών Πόλεων. (Εισηγητής: Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού)
22ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ αριθμ. 18/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου).
23ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του οργάνου διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων και του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών)
24ο Θέμα: Ίδρυση παραρτήματος ΚΕΠ στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου . (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών).
25ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου (σχετική απόφαση Δ.Σ. 145/2011). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
26ο Θέμα: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δοξάτου.
(Εισηγητής: Δήμαρχος). (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή ).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
         ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

Κοινοποίηση:
Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
Τοπικό Τύπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: