Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την «Προµήθεια φωτοαντιγράφων» του ∆ήµου Δοξάτου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλαµπάκι: 04/03/2015

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ                                    Αρ. Πρωτ.: 3267

∆ΗΜΟΣ ΟΞΑΤΟΥ

Θέµα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την  «Προµήθεια φωτοαντιγράφων» του ∆ήµου.
Ποσού: # 18,00#Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

Έχοντας υπόψη:

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΟΞΑΤΟΥ

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006).
Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης .Κ.Π.ΟΤ.Α.).
Την υπ αριθµ. 27319/2002 ΚΥΑ των Υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης «Εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97» ΕΚ 945/Β΄/24-07-2002).
Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.
Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14- 02-2005).
Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010).
Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (204/Α΄/15-09- 2011).
Τις διατάξεις άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014)
Τις διατάξεις άρθρου 144 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/2014)
Την αριθµ. 35130/739/9-8-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» .Ε.Κ. 1291/Β΄/11-8-2010 ).
Τις διατάξεις του Π.. 113/2010 και της εκτελεστικής αυτού εγκύκλιο 30/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης «Ανάληψη Υποχρέωσης από ιατάκτες» ΕΚ 194/Α/22-11-2010).
Τις διατάξεις του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέµηση και καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α΄/5-6-2003).
Την υπ'αρ. 14/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης.
Την υπ. αριθ. 26/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η σχετική διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30/6615 µε τίτλο «Εκτιπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδετήσεις» του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2015.
Την υπ.αρ. 42/2015 Π.Α.Υ. της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.


Την Γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών.

Την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αποδεχόµαστε την Γνωµοδότηση  της  Επιτροπής  ιενέργειας  ιαγωνισµών προµηθειών , αξιολόγησης των προσφορών, γνωµοδότησης επί αυτών και απευθείας ανάθεσηςΒ. Αναθέτουµε την «Προµήθεια Φωτοαντιγράφων» του ∆ήµου οξάτου έναντι του ποσού

#18,00#€ συµπεριλαµβανοµένου       ΦΠΑ  στον  κ.  Μαντάσα Άγγελο  (∆/νση:  Κηφισίας  232

Κηφισιά Αθήνα, Α.Φ.Μ. 040043694, .Ο.Υ. Κηφισιάς)Γ.  Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα εκτελεσθεί αµέσως.. Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας, θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της αξίας των προσκοµιζόµενων τιµολογίων, την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής, υπογραφόµενου από την αρµοδίως οριζόµενη Επιτροπή Παραλαβής.Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣΑΛΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: