Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Προσλήψεις σε κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Καβάλας .


-Ο δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου καλλιτεχνικού προσωπικού και συγκεκριμένα πέντε (5) Χοροδιδασκάλων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εκ των οποίων ο ένας θα εξασκεί παράλληλα τα καθήκοντα του καλλιτεχνικού Διευθυντή, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Ερασιτεχνική Σχολή Χορού Καβάλας.

-Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

-Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρονικό σημείο (προθεσμία υποβολής αιτήσεων).

-Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας προκήρυξης.

-Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας-Δημωφέλεια» και θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, οδός Ομονοίας 117 (3ος Όροφος), Τ.Κ. 65403, Καβάλα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.

-Υπεύθυνη συλλογής των αιτήσεων έχει οριστεί η κα Ελευθεριάδου Αμαλία. Δεν υπάρχουν σχόλια: