Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Με δέκα οκτώ (18) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει αύριο Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19.00΄ στο Δημαρχείο Καλαμπακίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 27 μηνός Σεπτεμβρίου 2016  ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:   Λήψη απόφασης σχετικά με την μεταστέγαση των Γυμνασίου και Λυκείου Καλαμπακίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπακίου και στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής.

2ο Θέμα:   Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού (6η τεχνικού προγράμματος) οικονομικού έτους 2016 Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσίων).

3ο Θέμα:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. που αφορά στην έγκριση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΔ).

4ο Θέμα:   Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 288.000,00€ στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2930/6-7-2016 και κωδ. ΟΠΣ 1621 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. (Εισηγητής: (Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

5ο Θέμα:   Έγκριση της 2ης έκδοσης εγχειριδίου διαδικασιών Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: (Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας).

6ο Θέμα:   Έγκριση της εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2016 του Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής: Ο.Ε.).

7ο Θέμα:   Αποδοχή ή μη της αριθμ. 9113/27-06-2016 αίτησης της κ. Ζουρνατζή Άννας περί «μείωσης μισθώματος και παράτασης χρόνου μίσθωσης». (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

8ο Θέμα:   Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του σχολικού κλήρου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

9ο Θέμα:   Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του σχολικού κλήρου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

10ο Θέμα: Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του σχολικού κλήρου των Τ.Κ. Πηγαδίων, Αγοράς και Κυργίων. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

11ο Θέμα: Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του σχολικού κλήρου της Τ.Κ. Νεροφράκτη. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

12ο Θέμα: Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων του σχολικού κλήρου της Τ.Κ. Φτελιάς. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών)

13ο Θέμα: Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

14ο Θέμα: Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Καλαμώνα. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

15ο Θέμα: Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης οικοπέδων της Δ.Ε. Καλαμπακίου στην Αγία Παρασκευή και στον Καλαμώνα. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

16ο Θέμα: Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου του σχολικού κλήρου της Δ.Κ. Δοξάτου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

17ο Θέμα: Έγκριση ή μη της εκκίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Καλαμπακίου. (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών).

18ο Θέμα: Χορήγηση και ανανεώση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥΚοινοποίηση:

Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Δήμου

Ανάρτηση:

Στην ιστοσελίδα του Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: