Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Με παράβολο 300 ευρώ και αίτηση νομιμοποίηση στάβλων.


Η τεχνική έκθεση μηχανικού, πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής ατόμων δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35 τ.μ.

-Mια αίτηση, παράβολο 300 ευρώ, αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και τεχνική έκθεση μηχανικού, η οποία πιστοποιεί ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής ατόμων, δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35 τ.μ. θα αρκούν για νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών κτηντοροφικών μονάδων. Προϋπόθεση, να ψηφιστεί στη βουλή το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος.

-Η σχετική διάταξη έχει περιληφθεί στις «Ρυθμίσεις για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σταβλικών εγκαταστάσεων, καθώς και μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας», οι οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».

-Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται σε αντίστοιχα άρθρα του εν λόγω νομοσχεδίου και έχουν ως εξής:

Άρθρο 104 Αυθαίρετες κατασκευές σταβλικών εγκαταστάσεων

-Αυθαίρετες κατασκευές σταβλικών εγκαταστάσεων και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλλευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ) μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν:

α) Αίτηση

β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνονται από τον μηχανικό το σημεία των σταβλικών εγκαταστάσεων,

γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής διαμονής ατόμων δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ. καθώς και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταβλικών εγκαταστάσεων.

δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. 

Άρθρο 106 Αυθαίρετες κατασκευές μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας

α. Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές, απαραίτητες για τη λειτουργία νόμιμης μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται στην παρ.74 του άρθρου 2 και στο άρθρο 21 του ν.4067/2012 (Α’ 79) καθώς και εγκαταστάσεις της παρ.2 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 31722/4-11-2011, σε χώρους αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας μετά από έγκριση από την Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατά παρέκκλιση των περιορισμών των περ.ζ και η της παρ.2 του άρθρου 73 του παρόντος.

-Σε κάθε περίπτωση, εξαιρετικά, η αναστολή των διατάξεων του παρόντος ισχύει μόνο για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπαγωγής. Αυθαίρετες κατασκευές τις παρούσας παραγράφου, για τις οποίες εκκρεμούν βεβαιωθέντα πρόστιμα τις Δ.Ο.Υ ή υποθέσεις και έχουν απομακρυνθεί ή κατεδαφιστεί, υπάγονται αντίστοιχα τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την υπαγωγή πέραν των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλονται το μισθωτήριο συμβόλαιο και η άδεια ίδρυσης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

Β. Μετά την παρέλευση τις προθεσμίας αναστολής των δύο ετών, οι κατασκευές αυτές οφείλουν να προσαρμοστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις τις Υπουργικής Απόφασης του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) ή σε διαφορετική περίπτωση να απομακρυνθούν.

Γ. Με ευθύνη κάθε Δήμου, οι προσωρινές κατασκευές οφείλουν να αντιμετωπίζονται ενιαία ως τις τα μορφολογικά στοιχεία τις, το μέγεθος τις, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξη τις στο χώρο, με ευθύνη του κάθε Δήμου. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και κατόπιν αίτησης εγκρίνεται από το Αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής πρότυπη Αρχιτεκτονική μελέτη στην οποία περιγράφονται με σαφήνεια οι μορφολογικοί κανόνες, το είδος, το μέγεθος και τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Η εγκριτική απόφαση δύναται να περιλαμβάνει τμήμα ή σύνολο που πρόκειται να εγκατασταθούν οι προσωρινές κατασκευές απαραίτητες για τη λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας καθώς και να περιλαμβάνει τις τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για την ελεύθερη διέλευση του κοινού και την ελεύθερη χρήση εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Δ. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Η διαβούλευση

-Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τέθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν: «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» και ο αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης, καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 22η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09.00, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση του εν λόγω νόμου.

-Επίσης, αναφέρεται πως ο υπουργός, Πάνος Σκουρλέτης και ο αν. υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης, καλούν τους δημοσιογράφους σε Συνέντευξη Τύπου, για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου, στη 1:00μμ, στην αίθουσα 622 του 6ου ορόφου του ΥΠΕΝ, στην Λ. Μεσογείων 119.

-Τέλος σημειώνεται πως το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης απασχολεί το ελληνικό κράτος εδώ και πολλές δεκαετίες και είναι στενά συνυφασμένο με τον τρόπο που αυτό το κράτος συγκροτήθηκε και διαμορφώθηκε. Το προτεινόμενο από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο νόμου επιδιώκει να καθορίσει ένα νέο πλαίσιο ολιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης.

-Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στην διαβούλευση επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minenv/?p=7778

-Τα βασικά σημεία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

-Σύμφωνα με μια πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, τα βασικά σημεία των διατάξεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων εκκινούν από το άρθρο 60 και αφορούντα εξής:

- Σύνδεση του αριθμού οικοδομικής άδειας με τα δελτία αποστολής οικοδομικών υλικών

-Στα δελτία αποστολής οικοδομικών υλικών, τα οποία προσδιορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της οικοδομικής αδείας ή τυχόν άλλα στοιχεία νομιμότητος του κτιρίου που ανεγείρεται, αποπερατώνεται ή επισκευάζεται, όπως ενδεικτικά ο μοναδικός αριθμός δήλωσης αυθαιρέτου αν πρόκειται για ρυθμισμένο αυθαίρετο κτίσμα.

-Διακρίσεις αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης

Οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης διακρίνονται σε αυτές που έχουν συντελεστεί πριν την 28.7.2011 και αυτές που έχουν συντελεστεί μετά την 28.07.2011.

Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών

-Η απόδειξη του χρόνου ανέγερσης της αυθαίρετης κατασκευής γίνεται με την υποβολή σχετικής αεροφωτογραφίας

-Πέραν όπως αεροφωτογραφίας για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής, ο χρόνος όπως αλλαγής χρήσης αποδεικνύεται με έγγραφο φορολογικής ή όπως δημόσιας αρχής στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο και η χρήση όπως περιγράφονται κατά την υπαγωγή. 

-Κυρώσεις αυθαιρέτων κατασκευών μετά την 28.07.2011

-Οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις που συντελούνται μετά την 28.07.2011 κατεδαφίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του σχεδίου νόμου. Επιπρόσθετα επιβάλλονται τα πρόστιμα ανέγερσης και κατεδάφισης.

-Τρόπος καταβολής προστίμου τακτοποίησης και εκπτώσεις

-Το πρόστιμο για την τακτοποίηση καταβάλλεται σε 80 μηνιαίες δόσεις:

-Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης τότε το ανεξόφλητο ποσό της δόσης προσαυξάνεται κατά 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
-Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής,  παρέχεται έκπτωση (είκοσι) 20% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

-Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μηνός της ημερομηνίας υπαγωγής, παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού του προστίμου.

- Μειώσεις και επιβαρύνσεις ενιαίου ειδικού προστίμου και καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής

-Για τις αυθαίρετες κατασκευές που θα υπαχθούν στις διατάξεις η υποβολή της αίτησης υπαγωγής και των συνοδευτικών της στοιχείων και δικαιολογητικών δύνανται να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι την 08/10/2018.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, μειώνεται:

α) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως την 08/02/2017.

β) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/02/2017 έως την 08/08/2017.

-Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, στις υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, αυξάνεται:

α) κατά 10%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 09/08/2017 έως την 08/02/2018. Β) κατά 20%, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος μετά την 09/02/2018.

- Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού

-Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση/ γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.

-Άτομα με Αναπηρία (ΑΜεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

-Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα Μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου,. Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζονται και για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης, και για τα ακίνητα αυτών στη Θράκη, για τους οποίους, ειδικά, για την περίπτωση ελλείψεως τίτλων ιδιοκτησίας.

-Τέκνα των προσώπων του ανωτέρω εδαφίου καταβάλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

-Πολύτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

-Τρίτεκνοι, με ατομικό εισόδημα έως εικοσιπέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, καταβάλουν ποσοστό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

-Μακροχρόνια άνεργοι καταβάλουν ποσοστό τριάντα τοις εκατό 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.

-Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων.

-Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων

-Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης ή και παραβόλων, συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.

Μπίκας Αλέξανδρος|  02/09/2016 - 01:07 μμ
http://www.agronews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: