Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Με σαράντα έξη (46) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζουν εκτάκτως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου την Δευτέρα 14 Μαϊου 2018 και ώρα 16.00΄στο Δημαρχείο Καλαμπακίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Δήμαρχο

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων

-Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση στις 14 μηνός Μαϊου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

-Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 14ης Μαϊου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

1ο θέμα: Λήψη απόφασης για ανάκληση των αριθμ. 6,7,8, 18, 35, 36, 43, 44, 63, 64, 65, 75, 90, 91, 158, 159, 164, 220, 240/2014, των αριθμ. 1, 42, 43, 67, 68, 92, 93, 94, 146, 147, 148, 167, 168, 169, 231, 249, 254, 250, 370/2015 & των αριθμ. 37, 38, 39, 148, 189, 188, 190, 202, 203, 204, 255, 256, 257, 258, 259, 288, 290/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2o Θέμα: Εικονικότητα προϋπολογισμών & τεχνικών προγραμμάτων , προμηθειών, έργων      &            εργασιών-υπηρεσιών  δημοτικής        περιόδου         2011-2014        Δημαρχίας Αναστασίου Χατζηλαζάρου.(Εισηγητής: Δήμαρχος)

3ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 3 Φ.Σ. S-17Υ στο αγρόκτημα Κυργίων και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

4ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 2 στύλων & 5 Φ.Σ. S-17Υ στο αγρόκτημα Αγ. Αθανασίου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

5ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 1 στύλου και 1 Φ.Σ. S-17 στην Δ.Κ.Δοξάτου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης (Εισηγητής Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών)

6Ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 3 στύλων και 6 Φ.Σ. S-17 στο αγρόκτημα Αγ.Αθανασίου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης, (Εισηγητής Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών)

7ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 4 Φ.Σ. S-17 και ενός μετρητή ΦΟΠ στην Δ.Κ.Δοξάτου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών)

8ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 5 στύλων και 5 Φ.Σ. S-17 στην Τ.Κ.Νεροφράκτη και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης . (Εισηγητής Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών)

9ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 1 στύλου και 2 Φ.Σ. S-17 στο αγρόκτημα Αγ.Αθανασίου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών)

10ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης τοποθέτησης 1 στύλου και 1 Φ.Σ. S-17 στην Τ.Κ.Αγοράς και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών)

11ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

12ο Θέμα: Λήψη απόφασης για ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δοξάτου & Δράμας για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της αποκομιδής & μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δοξάτου.(εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος)

13ο Θέμα: Λήψη απόφασης για Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006.( Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία)

14ο     Θέμα : Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χατζηλαζάρου Αναστασίου σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 18 & 19 Απριλίου. 15ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης μέρους της συλλογής & αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011. (εισηγητής: Δση Περιβάλλοντος)

16ο Θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού Λειτουργίας ύδρευσης-αποχέτευσης.(Εισηγητής: ΕΠΖ)

17ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

18ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

19ο         Θέμα:   Λήψη   απόφασης       για        αντικατάσταση             μέλους             της       επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υλικών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, ξυλείας, σιδηρικών, οικοδομικών υλικών ή γενικώς υλικών συντηρήσεων και καυσίμων για το έτος 2018.(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

20ο     Θέμα: Έγκριση σχεδίου διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των Δήμων κ. Νευροκοπίου & Δοξάτου για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της επισκευής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής Δ/νση Περιββάλλοντος) 21Ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής και διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Έργα οδοποιίας Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

22ο Θέμα : Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

23ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

24ο     θέμα : Λήψη απόφασης για έγκριση αποτελεσμάτων πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Γ’ τριμήνου 2017

25ο θέμα: Λήψη απόφασης αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου .(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.)

26ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κομοτηνής σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/200, απόφαση 59/2018 Ο.Ε..( Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

27ο Θέμα: Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3801/200, απόφαση 57/2018 Ο.Ε..( Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

28ο θέμα: Λήψη απόφασης για λύση της Αναπτυξιακής σύμπραξης «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

29ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των δημοτικών συμβουλίων για την συμμετοχή στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων. (Εισηγητής Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών)

30ο θέμα: Λήψη απόφασης για την κατανομή της χρηματοδότησης ποσού 58.650,00€ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δοξάτου. (β΄ κατανομή 2018) Εισηγητής Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών)

31ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2018 ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου. (Εισηγητής : Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.)

32ο Θέμα: : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητής: Δήμαρχος)

33ο Θέμα: Λήψη απόφασης για εκλογή υδρονομέων άρδευσης (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών)

34ο Θέμα: Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό εγκαταλειμμένων τάφων κοιμητηρίων Δ.Κ. Δοξάτου ως ελεύθερων προς μελλοντική διάθεση. (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

35ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών πινάκων Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2017.(Εισηγητής: Πρόεδρος Α/θμιας σχολικής Επιτροπής)

36ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση απολογιστικών πινάκων Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής έτους 2017. (Εισηγητής: Πρόεδρος Β/θμιας σχολικής Επιτροπής)

37ο Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Έργα οδοποιίας Δήμου Δοξάτου (Εισηγητής Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών).

38ο θέμα: : Έκδοση Ψηφίσματος για απόσυρση του νομοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

39Ο θέμα: Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης και συμμετοχής του Δήμου Δοξάτου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ καθώς και καθορισμός των μηχανημάτων έργου για την υποβολή πρότασης ένταξης του Δήμου Δοξάτου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου , οχημάτων ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού». (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος).

40Ο θέμα: Λήψη απόφασης για διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού του Δημαρχείου Καλαμπακίου με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 61, παρ. 1 του Ν. 3979/2011. (Εισηγητής Δ/νση Περιβάλλοντος).

41ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού & τεχνικού Προγράμματος 2018.(Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)

42ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2018. (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

43ο θέμα : Λήψη απόφασης για πρόταση υποβολής χρηματοδότησης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ.Δοξάτου Δήμου Δοξάτου» στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπ.Οικ.&Ανάπτυξης..

44ο θέμα: Λήψη απόφασης για υπόδειξη μέλους του Δήμου Δοξάτου για τη συμμετοχή τους ως πρόεδρος στην επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Π. ΚΥΡΓΙΩΝ, ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΒΟΪΡΑΝΗΣ) Ν. ΔΡΑΜΑΣ» ισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

45ο Θέμα: Λήψη απόφασης περί της έγκρισης μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη Δ.Κ.Δοξάτου και έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης. (Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών).

46ο Θέμα : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Δοξάτου Δήμου Δοξάτου»

ο κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι η καταλυτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ.Δοξάτου Δήμου Δοξάτου» είναι η 15.05.2018 . Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή ή μη της πρότασης πρέπει να είναι πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

πίσης έχουν προηγηθεί οι αριθμ. 11/24.04.2018, 12/25.04.2018 & 13/25.04.2018 (έληξε μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης) 14/03.05.2018 & 15/07.05.2018 , οι οποίες αναβλήθηκαν λόγω μη ύπαρξης απαρτίας & όλα τα θέματα πλέον είναι ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του Δήμου.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κοινοποίηση:

1. Προϊσταμένους Υπηρεσιών του Δήμου
Δεν υπάρχουν σχόλια: