Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Με τριάντα (30) θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων συνεδριάζει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δοξάτου την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου και ώρα 19.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι.


Μεταξύ των θεμάτων είναι η Ενημέρωση-ψήφισμα για την όδευση του Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (Trans-Adriatic pipeline TAP) από το Δήμο Δοξάτου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου ∆οξάτου

Π Ρ Ο Σ

Τον κ. ∆ήµαρχο

Τα Μέλη τουηµοτικού Συµβουλίου

Τους Προέδρους των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Τους Προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων Νέων-Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούµε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στις 30/10/2014, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα  19:00, στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  ∆ηµοτικού  Καταστήµατος  στο   Καλαµπάκι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

1ο Θέμα:  Πρόταση για ένταξη του Δήμου Δοξάτου στην επιστημονική εταιρία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας»

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2ο Θέμα:  (33η) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δοξάτου έτους 2014.

(Εισηγητής: Δήμαρχος).

3ο Θέμα:   Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δήμου Δοξάτου Γ Τριμήνου 2014.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

4ο Θέμα:   Ανάθεση ελέγχου οικονομικών καταστάσεων Δήμου Δοξάτου χρήσης οικ. έτους 2014.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

5ο Θέμα:   Έγκριση η μη της αριθ. 19/2014 απόφαση της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.

(Απολογισμός οικ. έτους 2012). (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

6ο Θέμα:   Έγκριση η μη της αριθ. 20/2014 απόφαση της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Η.Δ.

(Ισολογισμός-Απολογισμός και αποτελέσματα χρήσης έτους 2013 της

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ) (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

7ο Θέμα:   Έγκριση ή μη της αριθ. 36/2014 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ

(Πρόταση αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ).

8ο Θέμα:   Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δοξάτου, έγκριση καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

9ο Θέμα:   Καθορισμός αριθμού ασκούμενων μαθητών ΟΑΕΔ.

(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

10ο Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Δοξάτου.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

11ο Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δοξάτου στη Γ.Σ του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Δράμας «Δράση»

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

12ο Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δοξάτου στη Γ.Σ του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος, περιόδου 1940-1945 «Ελληνικά Ολοκαυτώματα»

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

13ο Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 31/2011 απόφασης ΔΣ, περί ορισμού μελών για τη σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Δοξάτου.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

14ο Θέμα: Μερική τροποποίηση της αριθ. 3/2014 απόφασης ΔΣ περί εγγραφής του Δήμου Δοξάτου συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)

15ο Θέμα: Έγκριση ή μη 3ου ΑΠ του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ Αγ.Αθανασίου (β φάση)»

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

16ο Θέμα: Έγκριση ή μη 2ου ΑΠ του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Κεφαλαρίου»

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

17ο Θέμα: Έγκριση ή μη 1ου ΑΠ του έργου «Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου»

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

18ο Θέμα: Έγκριση ή μη 1ου ΑΠ του έργου «Έργα Οδοποιίας Δήμου Δοξάτου»

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

19ο Θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή WC-ΑΜΕΑ, επισκευή τουαλετών 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ Αγ.Αθανασίου»

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

20ο Θέμα: Συναίνεση ή μη του Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή αίτησης χωρικής μεταβολής οικοπέδων στο συνοικισμό Υψηλού.

(Εισηγητής: Τεχν.Υπηρεσία)

21ο Θέμα: Διακοπή ή μη λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου Δοξάτου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

22ο Θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Δήμου Δοξάτου για την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση μηχανημάτων της στο Δήμο Δοξάτου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

23ο Θέμα: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δοξάτου και Δήμου Προσοτσάνης για την παραχώρηση προς χρήση ανυψωτικού μηχανήματος στο Δήμο Δοξάτου

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

24ο Θέμα: Εκμίσθωση αναψυκτηρίου Δ.Κ Καλαμπακίου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

25ο Θέμα: Εκμίσθωση αναψυκτηρίου Τ.Κ Φτελιάς.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

26ο Θέμα: Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων δημοτικών τελών ποσού 562,36€ στον Κωνσταντινίδη Πασχάλη του Οδυσσέα.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)

27ο Θέμα: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου και λαϊκών αγορών Δήμου Δοξάτου για το έτος 2015»

(Εισηγητής: Γρ. Ανδρεάκης)

28ο Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών και χορήγησης αδειών  Κυριακάτικης αφοράς και Λαϊκών Αγορών Δήμου Δοξάτου» (Εισηγητής: Γρ. Ανδρεάκης)

29ο Θέμα: Διαγραφές τελών και δικαιωμάτων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.

(Εισηγητής: Γρ. Ανδρεάκης)

30ο Θέμα: Ενημέρωση-ψήφισμα για την όδευση του Αδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (Trans-Adriatic pipeline TAP) από το Δήμο Δοξάτου.

(Εισηγητής: Δήμαρχος)
Δεν υπάρχουν σχόλια: