Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

∆ιακήρυξη Δημοπρασίας για την ενοικίαση του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Καλαµπακίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Καλαµπάκι, 07/04/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.                                    Αριθ.Πρωτ. 5337  
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆Ν ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ
Πληροφορίες : Ιωαννίδου Ευδοκία
∆/νση  : Κανάρη & Νεροφράκτη Γωνία
66 031 Καλαµπάκι
Τηλ.     : 25213 52410
ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
για την ενοικίαση του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Καλαµπακίου της ∆.Ε. Καλαµπακίου
Οήµαρχος οξάτου
έχοντας υπόψη:
Το Π.∆. 270/81 (ΦΕΚ 77/τ. Α΄/30-03-1981) περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι΄εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των δήµων και κοινοτήτων.
Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08-06-2006) περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης.
Την µε αριθµό 13/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµπακίου σύµφωνης γνώµης περί δηµοπράτησης της εκµίσθωσης του αναψυκτηρίου της .Κ. Καλαµπακίου.
Την µε αριθµό 241/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆οξάτου περί έγκρισης διενέργειας δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του αναψυκτηρίου της .Κ. Καλαµπακίου.
Την µε αριθµό 242/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆οξάτου περί  έγκρισης  έκθεσης  επιτροπής  άρθρου  7  Π.∆.  270/81  καθορισµού
µισθωµάτων αναψυκτηρίων του ∆ήµου οξάτου.

Την µε  αριθµό  250/2014  απόφαση  του  ηµοτικού  Συµβουλίου του
∆ήµου  ∆οξάτου  περί  ορισµού  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισµών  για εκµίσθωση εκποίηση πραγµάτων του ήµου για το έτος 2015.
Την  µε  αριθµό  49/2015  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  του
∆ήµου οξάτου περί έγκρισης των όρων δηµοπρασίας.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ηµόσια Ανοικτή Πλειοδοτική Προφορική ηµοπρασία στις 20/04/2015 και ώρα από 10:00 έως 10:30 ενώπιον της αρµόδιας προς τούτο Επιτροπής, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καλαµπακίου ίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου), Κανάρη & Νεροφράκτου Γωνία, Καλαµπάκι, Τ.Κ. 66 031, για την εκµίσθωση του δηµοτικού κτιρίου αναψυκτηρίου στην ηµοτική Κοινότητα Καλαµπακίου.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Περιγραφή Ακινήτου
Το εκµισθούµενο κτίριο που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά ως αναψυκτήριο, βρίσκεται στο χώρο της κεντρικής πλατείας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµπακίου και συγκεκριµένα στο υπ΄αριθµό 1120 οικόπεδο του Ο.Τ. 151
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ελάχιστο Όριο Προσφοράς
Ως πρώτη προσφορά του ετήσιου µισθώµατος που θα αποτελέσει και την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας ορίζεται το ποσό των 2.500,00 ευρώ, δηλαδή αναπροσαρµοζόµενου κατ΄ έτος σε ποσοστό ίσο µε το ύψος του ετήσιου πληθωρισµού (δείκτης τιµών καταναλωτή) όπως αυτός υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) µέχρι τη λήξη της σύµβασης, πλέον χαρτοσήµου υπέρ ηµοσίου 3,6%.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Περιορισµοί στην Πλειοδοσία
εν γίνεται δεκτός ενδιαφερόµενος που έχει πλειοδοτήσει σε παλαιότερο διαγωνισµό και έχει παραιτηθεί µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος ∆ιενέργειας ηµοπρασίας
Η δηµοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης µαζί µε το ονοµατεπώνυµο του πλειοδότη.
Κάθε προσφορά είναι δεσµευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόµενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του
µέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόµενης από το Νόµο εγκριτικής διαδικασίας, οπότε και καθίσταται ως µισθωτής.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή, πριν από την έναρξή της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόµιµο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για λογαριασµό του.
Η απόφαση της Επιτροπής δηµοπρασίας περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόµενους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
Μετά τη λήξη της δηµοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή και τον τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του. Για το πρακτικό της δηµοπρασίας αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή (παρ. 1ε, άρθρου 72, Ν. 3852/10).
ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρονική ∆ιάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωµής του µισθώµατος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του ήµου. Αποκλείεται αξίωση του πλειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών της δηµοπρασίας από την Οικονοµική Επιτροπή ή καθυστέρηση της εγκατάστασής του, που θα προέρχεται από κάποιο νοµικό ή

πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής λύση της σύµβασης για το λόγο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Υποχρεώσεις Μισθωτή
Ο µισθωτής υποχρεούται στην έκδοση της απαιτούµενης κατά νόµο άδειας λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Τα µηνιαία µισθώµατα θα προκαταβάλλονται στην Ταµειακή Υπηρεσία του
∆ήµου το       1ο  δεκαήµερο εκάστου µήνα, χωρίς καµιά ειδοποίηση από τον
∆ήµο   ∆οξάτου.       
Η καταβολή   του      µισθώµατος   δεν αναστέλλεται από οποιοδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας.
Ο µισθωτής είναι υποχρεωµένος να τηρεί την καθαριότητα τόσο του κτιρίου του αναψυκτηρίου όσο και του χώρου έξω και πέριξ αυτού, µε δική του ευθύνη και έξοδα. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων κατασκευών, η εναπόθεση πραγµάτων, εµπορευµάτων ή άλλων αντικειµένων έξω από το κτίριο του αναψυκτηρίου. Η χρήση χώρου πέραν του αναψυκτηρίου, άνευ άδειας του ∆ήµου, αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης.
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται απέναντι στον µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο και της τεκµαίρεται ότι έχει λάβει γνώση (ο µισθωτής) πριν την υπογραφή της σύµβασης όπου µε µόνη την συµµετοχή του στον διαγωνισµό τεκµέρεται ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και δεν υπάρχουν πραγµατικά ελαττώµατα, συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση µισθωµάτων ούτε σε λύση της µίσθωσης.
Τον µισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισµό , δηµοτικά τέλη κάθε µορφής, καθώς και δαπάνες κάθε µορφής για τη συντήρηση του µισθίου. Οι δαπάνες για επισκευές ακόµη και όταν πρόκειται για αναγκάιες βαρύνουν αποκλειστικά τον µισθωτή.
Τόσο κατά την παραλαβή του αναψυκτηρίου από τον µισθωτή όσο και κατά την παράδοσή του κατά τη λήξη της µίσθωσης θα συντάσσεται και θα υπογράφεται  πρωτόκολλο  παράδοσης/παραλαβής  από  τα  συµβαλλόµενα
µέρη (ήµο και µισθωτή), στο οποίο θα καταγράφονται και οι τυχόν βλάβες ή φθορές του µισθίου.
Μετά τη λήξη της µίσθωσης ο µισθωτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών να αποµακρυνθεί και να παραδώσει το αναψυκτήριο στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, ειδάλλως ευθύνεται σε αποζηµίωση.

Τυχόν ζηµιές θα επιβαρύνουν τον µισθωτή και η αποκατάστασή τους θα γίνει
µε επίβλεψη του ∆ήµου. Συνοµολογείται ρητά ότι η άρνηση του µισθωτή να αποκαταστήσει τις ζηµιές αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης µε όλες τις σχετικές σε βάρος του µισθωτή συνέπειες που επέρχονται από αυτή.
Σε περίπτωση που ο µισθωτής δεν παραδίδει στον εκµισθωτή  τη χρήση του χώρου κατά τη συµφωνηθείσα λήξη της µίσθωσης ή κατά την για οποιαδήποτε αιτία λύση της και για όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης καταβάλλει στον εκµισθωτή ως αποζηµίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο µε το 1/3 του συνολικού µισθώµατος για κάθε µήνα καθυστέρησης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Συµφωνητικό Εγγυητική Επιστολή Τρόπος Καταβολής Τιµήµατος
Μεταξύ του ήµου και του µισθωτή θα υπογραφεί συµφωνητικό για τη χρονική διάρκεια της εκµίσθωσης, τους όρους και το καταβλητέο µίσθωµα. Αντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου υποβάλλεται στην αρµόδια ∆ΟΥ.
Ο µισθωτής υποχρεούται να παρέχει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει µαζί του τα πρακτικά της δηµοπρασίας και στη συνέχεια τη σύµβαση της µίσθωσης. Ο εγγυητής αυτός είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος µαζί µε τον µισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως, ενεργούµενης µε αποδεικτικό παραλαβής, της εγκριτικής από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας (κατακύρωσης), να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής καταπίπτει υπέρ του ήµου
∆οξάτου χωρίς δικαστική παρέµβαση και ο πλειοδότης αναδεικνύεται ο δεύτερος κατά σειρά, όπως αναγράφεται στα πρακτικά διενέργειας της δηµοπρασίας. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών η σύµβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά. Η εγγυητική επιστολή θα αντικατασταθεί, µε την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη, της οποίας το ποσό θα ισούται µε το 10% του επιτευχθέντος µισθώµατος (4 χρόνια Χ Ετήσιο Μίσθωµα Χ 10%) δηλαδή 1.000,00 ευρώ, για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπογραφείσας σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι για τη συµµετοχή τους πρέπει να υποβάλλουν σε φάκελο µόνο για τη συµµετοχή τους και χωρίς να έχουν δικαίωµα προσθήκης
µετά την κατάθεσή του τα εξής δικαιολογητικά, µε ποινή αποκλεισµού:
Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας και από νόµιµα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυµα, ύψους 10% επί του οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Η εγγυητική συµµετοχής εκπίπτει στην περίπτωση που κάποιος αποσυρθεί πριν την κατακύρωση του διαγωνισµού οι δε εγγυητικές επιστολές των λοιπών συµµετεχόντων επιστρέφονται σε αυτούς µετά το πέρας της δηµοπρασίας.
Φωτοτυπία Ταυτότητας.
Απόσπασµα Ποινικού µητρώου.
Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
Πιστοποιητικό του αρµόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει πτωχεύσει, ούτε εκκρεµεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από φορέα κύριας ασφάλισης.
Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκοµίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενηµερότητα από το Ι.Κ.Α., σε περίπτωση µη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη δήλωση του Ν. 1589/19786 ότι δεν απασχολεί προσωπικό.
∆ηµοτική ενηµερότητα από το ∆ήµο ∆οξάτου περί µη οφειλής  του σ΄αυτόν.
. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν οφείλει στο Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου.
. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν µετέχει σε οποιαδήποτε

µορφής εταιρεία η οποία οφείλει στο ήµο.
Όλες οι ενηµερότητες θα πρέπει να  ισχύουν  την  ηµέρα  του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εκροσώπησης απαιτείται έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το φάκελο.
Όταν στην πρόσκληση συµµετέχει εταιρεία:
Στο όνοµα της εταιρείας θα εκδίδονται τα µε αριθµούς 5, 6, 7, 8, 9
και 10 δικαιολογητικά.
Στο όνοµα όλων των οµµόρυθµων εταίρων προκειµένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε. και στο όνοµα των νοµίµων εκπροσώπων περί Ε.Π.Ε. ήξ Α.Ε. θα εκδόδονται τα µε αριθµούς 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 δικαιολογητικά.
Όλες οι εταιρείες θα προσκοµίζουν τα κατασταστικά ή εταιρικά τους καθώς  και όλες τις τροποποιήσεις τους. Επιπλέον, οι µεν Α.Ε. πιστοποιητικό    της αρµόδιας υπηρεσίας  Εµπορίου  περί  του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και τα ΦΕΚ που   έχουν   δηµοσιευθεί,   οι δε λοιπές (Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) πιστοποιητικό του αρµόδιου  Πρωτοδικείου που θα αναφέρεται η σύσταση και οι τροποποιήσεις που  έχουν γίνει και οι εξ αυτών Ε.Π.Ε. τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευθεί.
Τα  συµµετέχοντα  από  κοινού  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
Η  έλλειψη  ενός  ή  περισσοτέρων  εκ  των  παραπάνη  δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφεόµενο από τη διαδικασία της συµµετοχής.
Την  ευθύνη  για  τη  συγκέντρωση  και  την  εµπρόθεσµη  κατάθεση  των δικαιολογητικών την έχει αποκλειστικά και µόνο ο ενδιαφερόµενος. Αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής:
Όσοι έχουν καταδικαστεί:
Για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία,     νοµιµοποίηση            εσόδων          από     παράνοµες
δραστηριότητες.
Για παραβίαση των διατάξεων των νόµων περί ηθών και λεσχών.
Για παράβαση της περί συναλλάγµατος νοµοθεσίας, σε περίπτωση εταορείας αυτό ισχύει για όλους τους οµόρρυθµους εταίρους σε Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και όλα τα µέλη του ∆.Σ. για Α.Ε..
Για παράβαση της περί ναρκωτικών νοµοθεσίας και
Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση ή εκκρεµεί εναντίον τους σχετική αίτηση ή βρίσκονται σε πτωχευτικό συµβιβασµό ή πτωχευτική εκκαθάριση ή άλλη πτωχευτική διαδικασία.
Και Όσοι έχουν ληξιπρόθεσµες και µη υπαγόµενες σε ρύθµιση οφειλές στο ∆ήµο οξάτου.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Άλλες ∆ιατάξεις
Οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές, Αγορανοµικές, Αστυνοµικές, και λοιπές σχετικές µε τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση των εκµισθώσεων. Θα ισχύουν ως τιµές πώλησης οι τιµές διακίνησης των προϊόντων Κυλικείου, όπως αυτές ανακοινώνονται από τον αρµόδιο Φορέα.
Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου χωρίς την έγγραφη άδεια του ήµου και η µε οποιαδήποτε µορφή παραχώρηση της χρήσεως αυτού σε τρίτους. Επίσης απαγορεύεται η σιωπηρή αναµίσθωση ή υποµίσθωση του περιπτέρου.
Ο ∆ήµος δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή
µείωση του µισθώµατος ή και λύση της σύµβασης άνευ αποχρώντος λόγου. Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή δεν αναφέρεται ισχύουν τα  καθοριζόµενα  στις  διατάξεις  των  νόµων,  προεδρικών  διαταγµάτων, αποφάσεων και κανονισµών που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.
Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και επίσης η καθυστέρηση του µισθώµατος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αν οφείλεται, έχει σαν αποτέλεσµα τη λύση της µίσθωσης και την αποµάκρυνση του µισθωτή. Ο µισθωτής σε περίπτωση που η µίσθωση λυθεί

από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται στην καταβολή και των υπολοίπων, µέχρι της κανονικής λήξης της µίσθωσης, µισθωµάτων.
Η διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.doxato.gr, καθώς επίσης και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες προ της διενέργειας της δηµοπρασίας.
Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται οίκοθεν από τον Αντιδήµαρχο εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτή πλειοδότης. Η δηµοπρασία επαναλαµβάνεται µετά από απόφαση δηµοτικού συµβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2, άρθρου 6 του Π 270/81.
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το τµήµα εσόδων περιουσίας και προµηθειών, αρµόδια υπάλληλος κ. Ιωαννίδου Ευδοκία, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη δ/νση: Κανάρη & Νεροφράκτη, 66 031 Καλαµπάκι και στο τηλ. 25213 52410.

Ο
ήµαρχος οξάτου

αλακάκης ηµήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: