Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση του αναψυκτηρίου της Τ.Κ.Καλαμπακίου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλαµπάκι,29/04/2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.                                               Αριθ.Πρωτ.:6493

ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆Ν ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ

Πληροφορίες : Αντωνιάδου Βασιλική

∆/νση      : Κανάρη & Νεροφράκτη Γωνία

66 031 Καλαµπάκι

Τηλ.        : 2521352411

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για την ενοικίαση του αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Καλαµπακίου

της ∆.Ε. Καλαµπακίου

Ο ήµαρχος οξάτου

ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Eπαναληπτικό ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό µε προφορικές προσφορές σε ευρώ για την εκµίσθωση του δηµοτικού κτιρίου-αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Καλαµπακίου.

δηµοπρασία θα διενεργηθεί από το ήµο ∆οξάτου και η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και των προφορικών προσφορών θα λάβει χώρα στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου στο δηµοτικό κατάστηµα, στην οδό Κανάρη & Νεροφράκτη στο Καλαµπάκι, την 6η του µηνός Μαΐου του έτους 2015 ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας του διαγωνισµού.

έρος στο διαγωνισµό µπορούν να πάρουν φυσικά και κάθε µορφής νοµικά πρόσωπα, προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εκδοθείσα διακήρυξη µε ΑΑ:697Ξ953Χ καθώς και εγγυητική επιστολή συµµετοχής 1.000,00 Ευρώ.

µίσθωση θα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, ενώ ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2.500,00 Ευρώ.

ο κείµενο της διακήρυξης θα διατίθεται στους ενδιαφερόµενους από τα γραφεία του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (07:00 -15:00).Ο ήµαρχος οξάτουαλακάκης ηµήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: